Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

سیاست‌گذاری آینده‌محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آب

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
امیرهوشنگ حیدری،محسن کشاورزترک‬‏‫
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۴۰۰
شابک: 
۹۷۸-۶۲۲-۹۵۴۹۵-۸-۲‬ ‬
تعداد صفحات: 
۱۱۸صفحه

گذر از وضعیت موجود در حوزه آب کشور به وضعیت مطلوب یا همان وضعیت توسعه پایدار در این حوزه بدون فراهم آوردن الزامات و بنیانهای ضروری ناممکن است. کشور ما برای تحقق سیاست توسعه پایدار نیازمند بررسی سیاستگذاری آینده-محور علم و فناوری در حوزه آب است. نمیتوان بدون ایجاد تغییر در آموزش، پژوهش و نظام فناوری موجود در کشور شرایط مناسبی برای تحقق سیاست توسعه پایدار در این حوزه را فراهم آورد. ایجاد هرگونه تغییر درزمینه مسائل آب، نیازمند تأمل و تحقیق در خصوص الگوها و موضوعات آموزش و پژوهش، تولید فناوری، انتقال فناوری مناسب و نوآوری است. به همین دلیل کتاب حاضر به دنبال تأمل در سیاستگذاری علم و فناوری در راستای تحقق توسعه پایدار در زمینه آب کشور در سالها و دهههای آینده است که میتوانند اجرای سیاست مدیریت پایدار آب را در ایران ممکن سازد. پنج فصل درکتاب حاضر تدوین شده است. فصل اول به مبانی نظری سیاستگذاری آینده-محور علم و فناوری میپردازد، در اینجا به این موضوع مهم پرداخته میشود که از نظر مفهومی سیاستگذاری به نوعی توجه به آینده است. فصل دوم بررسی چالشها و بحرانهای وضعیت موجود آب کشور است. فصل سوم به مطالعه و بررسی تجربههای جهانی در حوزه مدیریت پایدار آب، آموزشهای صورت گرفته در این حوزه و فناوریهای توسعه داده شده برای توسعه پایدار آب میپردازد. برای پرداختن به این موضوع مهم ابتدا پیشرانهای این حوزه بررسی میشوند، سپس فناوریها و پروژه هایی که در این راستا صورت گرفته و در انتها به آموزش و نقش آن در توسعه پایدار و تجربه های جهانی بیان میشوند. فصل چهارم به ادبیات مفهومی و کاربستی توسعه پایدار و آموزش عالی برای توسعه پایدار تمرکز دارد. در آخر، هدف فصل پنجم، تأمل در الزامات سیاستگذاری علم و فناوری تحقق سیاست توسعه پایدار در حوزه آب در کشور است. ازاینرو، مهمترین پرسش این فصل را میتوان چنین دانست: تحقق سیاستهای توسعه پایدار در حوزه آب در ایران نیازمند چه الزامات علمی و فناورانه است که میتوانند اجرای این سیاست را ممکن سازد؟

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما