درباره ما

صفحه اصلي > درباره ما > اساسنامه مرکز 

اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه‎ی سیاستگذاری علمی و پژوهشی کشور، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوز شماره 366/97/34 مورخ 71/1/16 شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شدهاست طبق مجوز شماره‌ی 22991/22 مورخ 83/3/23 شورای گسترش آمورزش عالی به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر نام یافته است.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب1383/5/18)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‏شود.

در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار "وزارت"و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به اختصار "مرکز" نامیده می‏شود.

ماده 1- اهداف

1- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‎ی سیاستگذاری علمی کشور؛

2- زمینهسازی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در زمینهی سیاستگذاری علمی و دانشهای مرتبط؛

3- تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی

ماده 2- وظایف و اختیارات

1- بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی کشور در حوزه‎ی تخصصی سیاستگذاری علمی کشور و تدوین طرحهای پژوهشی متناسب برای رفع این نیازها؛

2- اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی وتوسعهای به منظور تحقق اهداف "مرکز"؛

3- همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مرکز علمی دولتی و غیر دولتی داخل وخارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینههای مرتبط با اهداف " مرکز" با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

4- اشاعهی دانش و نگرشهای نوین در زمینه‎ی سیاستگذاری علمی کشور و انتقال آن به دستاندرکاران حوزه‎ی سیاستگذاری علمی کشور و ارائهی نتایج کسبشده در راستای تصمیمسازی مسئولان ذیربط؛

5- انتشار و انتقال تازهترین دادهها و دستاوردهای  مطالعاتی و پژوهشی در زمینه‌ی سیاستگذاری علمی کشور در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور؛

6- ارائه خدمات علمی-تخصصی و مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج حاصل از فعالیتهای پژوهش و فناوری انجامشده در "مرکز":

7- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوهی آموزشی، تولید نرم افزار و برنامههای یارانهای متناسب با اهداف "مرکز" طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

8- برگزاری همایشهای علمی و ارائهی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 3- "مرکز" دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری، مالی و وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.

ماده4- محل فعالیت "مرکز" در شهر تهران است.

تبصره: تأسیس واحدهای پژوهشی وابسته به "مرکز" در سایر شهرها پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" امکانپذیر خواهد بود.

ماده 5 - ارکان

1- هیأت‌امنا

2- رئیس

3- هیأترئیسه

4- شورای"مرکز"

ماده 6- ترکیب هیأت‌امنا

1- وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری

2- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (یا نماینده وی) یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ( یا نماینده وی)، حسب مورد

3- رئیس "مرکز" (دبیر هیأت‌امنا)

4- چهار تا شش تن از شخصیتهای علمی فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت "مرکز" داشته باشند.

تبصره 1- حداقل دوتن از شخصیتهای مذکور در بند 4 باید از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور باشند.

تبصره 2- اعضای مذکور در بند 4 با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات وفناوری برای مدت چهار سال منصوب میشوند و در یک زمان، حداکثر میتوانند عضو دو هیأت‌امنا باشند و انتصاب مجدد آن بلامانع است و تازمانی که افراد جدیدی به جای آن منصوب نشدهباشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه میدهند.

ماده 7- وظایف و اختیارات هیأت‌امنا

1- تصویب آییننامه داخلی هیأت‌امنا

2- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی "مرکز" براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

3- تصویب آییننامههای مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی "مرکز" ( از جمله آییننامههای سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی، و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

4- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی "مرکز" که توسط رئیس "مرکز" پس از تایید هیأترئیسه پیشنهاد میشود؛

5- تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه "مرکز"؛

6- تصویب نحوه‎ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط؛

7- تصویب دریافت کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

8- پیشنهاد میزان فوقالعادههای اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی "مرکز" به "وزارت"برای تأیید ؛

9- تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات "وزارت"؛

10- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروههای پژوهشی و فناوری "مرکز" به "وزارت" برای طی مراحل قانونی؛

11- برسی گزارش عملکرد سالیانه " مرکز" که توسط رئیس "مرکز" ارائه میشود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده 8- رئیس

رئیس "مرکز"، که نماینده‎ی قانونی "مرکز" نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأتعلمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار، دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیأتعلمی و حداقل دارای دو سال سابقه اجرایی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب میشود.

تبصره 1- انتصاب مجدد وی بطور متوالی فقط برای یک دوره امکانپذیر میباشد، در موارد استثنا، انتصاب مجدد وی فقط برای دورهی بعدی امکانپذیر میباشد.

تبصره 2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تا صدرو حکم رئیس "مرکز" میتواند فردی را حداکثر به مدت ششماه به عنوان سرپرست "مرکز" منصوب نماید.

تبصره 3- پذیرش استعفا یا عزل رئیس "مرکز" با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام میپذیرد.

ماده 9- وظایف و اختیارات رئیس

1- برنامهریزی برای "مرکز"، هدایت و اداره‏ی امور آن و نظارت بر حسن اجرای همهی فعالیتهای آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛

2- پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات "مرکز" پس از تصویب هیأتامنا به "وزارت" برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

3- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و... اعضای هیأتعلمی و کارمندان "مرکز" در چارچوب قوانین ومقررات مربوط؛

4- انتخاب وانتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان "مرکز" براساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب "مرکز" و عزل آنان؛

5- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی و اداری مکاتبات "مرکز" در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

6- افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز "مرکز" و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین ومقررات مربوط؛

7- تهیه بودجه تفصیلی سالیانه "مرکز" با رعایت مفاد آییننامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیأتامنا و همچنین نظارت بر نحوهی هزینهنمودن بودجه تخصیصی به "مرکز"؛

8- تنظیم آییننامههای مالی-معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی"مرکز" و همچنین تغییر در اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأتامنا برای طی مراحل قانونی؛

9- تنظیم آییننامههای سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مریوط و پیشنهاد آنها به هیأتامنا برای طی مراحل قانونی؛

10- ارائه گزارش عملکرد سالیانهی"مرکز"؛

11- پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی و فناوری موردنیاز به شورای " مرکز"؛

12- استیفای منافع و حفظ حقوق "مرکز" در مراجع قانونی ( اعم از قضائی، اجرائی، اداری و...) به نمایندگی از "مرکز"؛

13- اجرای مصوبات هیأت‌امنا و شورای "مرکز" در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه.

تبصره: رئیس "مرکز" میتواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به معاونان "مرکز" تفویض نماید.

ماده 10- ترکیب هیأترئیسه

1- رئیس "مرکز"

2- معاونان "مرکز"

ماده 11- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

1- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامههای راهبردی "مرکز" مبتنی بر سند چشمانداز، برنامههای توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامههای تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب هیأتامنا؛

2- فراهمنمودن زمینههای لازم جهت تحقق اهداف برنامههای راهبردی مرکز؛

3- فراهمنمودن زمینه مناسب به منظور اجرایینمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتامنا، آییننامهها و بخشنامههای ابلاغی از سوی "وزارت" و سایر جوامع ذیصلاح؛

4- بررسی آییننامهها، شیوهنامهها، دستور جلسات و سایر موارد ارائهشده از سوی معاونتها و شورای "مرکز" به منظور طرح در هیأتامنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛

5- پیشنهاد بودجه سالیانه "مرکز" به هیأتامنا از طریق رئیس "مرکز"؛

6- تنوعبخشی به منابع مالی "مرکز" از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر از اخذ مجوزهای لازم از هیأت‌امنا و سایر مراجع ذیصلاح؛

7- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاهمدت پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط  به اعضای هیأتعلمی تعلق میگیرد از طریق رئیس "مرکز" به "وزارت"؛

8- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائهشده در خصوص فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیتبدنی که بر اساس تقویم سالیانه "مرکز" ارائه گردیده است؛

9- نظارت و پیگیری گزارشهای تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... با هماهنگی دیگر دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه؛

10- بررسی و ارزیابی نحوهی اجرای تصمیمات هیأترئیسه توسط حوزههای مختلف "مرکز" و نظارت برعملکرد آنان؛

11- ارزیابی عملکرد حوزههای مختلف "مرکز" و بررسی گزارشهای ادواری در شورای "مرکز"؛

12- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزههای مختلف "مرکز".

ماده12- معاونان "مرکز"

تعداد معاونان "مرکز" بر اساس تشکیلات مصوب "مرکز" تعیین میگردد. شرایط عمومی معاونان طبق آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.

ماده13- ترکیب شورای "مرکز"

1- رئیس "مرکز"

2- معاونان "مرکز"

3- مدیران گروههای پژوهشی

4- دو تا پنج تن از اعضای هیأتعلمی

تبصره 1: حداقل دوتن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از "مرکز" با تشخیص رئیس "مرکز" انتخاب شوند.

تبصره 2- اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئیس "مرکز" برای مدت دوسال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

ماده14- جلسات شورای "مرکز"

جلسات شورای "مرکز" دست کم هرماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا به شرط حضور رئیس شورا رسمیت مییابد و تصمیمهای آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضاء شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آییننامه داخلی شورا است.

ماده 15- وظایف و اختیارات شورای "مرکز"

1- تصویب آییننامه داخلی شورا؛

2- تعیین خطمشی و برنامههای علمی و پژوهشی و فناوری "مرکز" در چارچوب سیاستها و مصوبات " وزارت"

3- تصویب آییننامهها و شیوهنامههای پژوهشی و فناوری "مرکز"؛

4- بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی و فناوری "مرکز" و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن‌ها؛

5- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛

6- تعیین داور یا هیأتداوران طرحهای پژوهشی و فناوری خاتمهیافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری " مرکز" معرفی میشوند؛

7- ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری "مرکز

8- تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی و فناوری مورد نیاز به منظور ارسال به هیأتامنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

9- برنامهریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

10- تصویب آییننامههای سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

11- بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی کارگاه "مرکز" طبق ضوابط و مقررات؛

12- بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی وتجهیزات) "مرکز" و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به  رئیس "مرکز"؛

13- تصویب آیین‏‎نامههای تألیف، ترجمهی کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری " مرکز"؛

14- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأتامنا یا رئیس "مرکز" به شورا محول میشود.

ماده 16- "مرکز" از نظر مالیمعاملاتی تابع آییننامه مالی-معاملاتی است که به تصویب هیأتامنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری میرسد.

ماده17- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی "مرکز" تابع ضوابط و مقررات "وزارت" و سایر مراجع ذیصلاح است.

ماده 18- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی "مرکز" طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" تعیین میشود.

ماده 19- "مرکز" تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آییننامههای مربوط به مؤسسات پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" و سایر قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 20- فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشی و فناوری "مرکز" باید مطابق ضوابط "وزارت" باشد.

ماده 21- "وزارت" بر کلیه فعالیتهای "مرکز" نظارت مینماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال "مرکز" اقدام میکند.

ماده 22- سال مالی "مرکز" عبارت است از یک سال شمسی  که از اول فروردین ماه سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود.

ماده 23- منابع مالی "مرکز"

1- اعتبار بودجه عمومی که در ردیف مستقل ذیل بودجه سالیانه "وزارت" پیشبینی میشود؛

2- درآمدهای حاصل از اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری، ارائه خدمات مشاورهای، برگزاری کارگاههای آموزشی و عرضه محصولات علمی (کتاب، مجله) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

3- کمکهای دریافتی از وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط؛

4- هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

ماده 24- انحلال "مرکز"

مرکز در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل میشود:

1- به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

2- در صورت عملکرد ضعیف و تخلف "مرکز" از مقررات اساسنامه، مصوبات "وزارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص "وزارت"

ماده 25- درصورتی که شورای گسترش آموزش عالی وزارت با انحلال مرکز موافقت اولیه نماید، "مرکز" موظف است:

1- تمامی تعهدات خود دربرابر وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداریها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأتعلمی و کارمندان خود) را انجام دهد  یا "وزارت" با توافق صاحبان حق، تعهدات "مرکز"  را رأساً بپذیرد.

2- تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی، دولتی، بانکها، شهرداریها و غیره در اختیار مرکز قرارگرفته است، مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به "وزارت" ارائه دهد.

ماده 26- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 25 و حل و فصل امور اداری، مالی، حقوقی و تصویب نهایی انحلال "مرکز" توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیأتتصفیهای مرکب از:

1- نماینده حقوقی وزارت

2- نماینده حقوقی مرکز

3- رئیس وقت مرکز (در غیاب رئیس وقت "مرکز" یکی از معاونان  وقت "مرکز" بنا به تشخیص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین میکند امر تصفیه "مرکز" را برعهده خواهد داشت.

ماده 27- پس از انجام تعهدات، تعیین و تکلیف دیون "مرکز" و اعلام ختم تصفیه توسط هیأتتصفیه، باقیمانده دارایی "مرکز" با رعایت بند 2 ماده 25 اساسنامه به "وزارت" منتقل میشود.  

تبصره : هیأتتصفیه موظف است در مورد فوق صورتمجلسی را که به امضای تمامی اعضای هیأت میرسد تنظیم و یک نسخه از آن را به "مرکز" و نسخه دیگر آن را به "وزارت" تسلیم نماید.

ماده 28- مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشدهاست تابع ضوابط و مقررات مصوب "وزارت" و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.

ماده29- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی وزارت امکانپذیر است.

ماده 30- این اساسنامه در 30 ماده و 11 تبصره، در جلسه مورخ 1391/6/18 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر و جایگزین اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مصوب 1383/5/10 شورا گسترش آموزش عالی میشود.    

تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک