نشست کارگروه های  ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و زییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل، دکتر کوهیان، معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی، دکتر علیزاده، مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانی و جمعی از مدیران همکاری های بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در ابتدای این نشست دکتر کوهیان گزارشی از عملکرد اقدامات صورت گرفته در دو بخش اجرایی و سیاستگذاری در  مرکز همکاری های علمی بین المللی ارائه کرد و در ادامه نیز مراجع ملی تعاملات علمی بین المللی (فوکال پوینت ها) هر یک گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و چالش های موجود ارائه دادند.

دکتر قره پتیان، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو نیز بر لزوم شکل گیری یک کمسیون مشترک بین دولت های دو کشور و ارتباط میان آنها تاکید کرد. وی همچنین افزود: تجربه چند ساله نشان داده است که باید بتوانیم مزیت هر کشور را پیدا کنیم و آن را هدف قرار دهیم و مراجع ملی هر کدام روی یک هدف برنامه ریزی کنند و به آن بپردازند. دکتر قره پتیان بر لزوم اختصاص بودجه جداگانه دولتی برای همکاری های علمی بین المللی تاکید کرد.

دکتر احمدی نیز گزارشی در خصوص شناسایی چالش های سیاست توسعه تعاملات علمی بین المللی از طریق مراجع ملی منتخب (فوکال پوینت ها) ارائه کرد و راهکارهای پیشنهادی را نیز عنوان کرد. وی ضمن اشاره به اینکه کار بسیار خوبی شروع شده است گفت: در حال حاضر ما در حال تغییر از درون گرایی به برون گرایی جامعه علمی هستیم و این تغییر نیازمند فکر علمی و ساختار سازی و نوآوری است. دکتر احمدی با تاکید بر اینکه نشست ها و هم اندیشی ها کمک میکند تا راه صحیحی پیش گرفته شود گفت: ما بری این تحول نیازمند یک نقشه راه هستیم. دکتر احمدی با بیان اینکه در حال حاضر با تمرکز بر ۴ مرجع ملی کشورهای فرانسه، ترکیه، آلمان و مجارستان در حال بررسی و جمع آوری اطلاعات هستیم افزود: هدف مورد انتظار حضور فعال و هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی است.

مشاور وزیر چالش های موجود را به چهار دسته در حوزه سیاستگذاری کلان، چالش های حکمرانی درون وزارتی، چالش های هماهنگی برون وزارتی و چالش های عملیانی تقسیم کرد. دکتر احمدی راهکارهای در سطح سیاستگذاری و حکمرانی مراجع ملی و راهکارهای در سطح عملیات مراجع ملی را برای مقابله با چالش های موجود ارائه داد. رییس مرکز تحقیقا سیاست علمی کشور در پایان ضمن اشاره به اینکه ادامه کار مراجع ملی در صورتی میتواند موفقیت آمیز باشد که وزارت عتف  ساز و کار ویژه ای را در پیش بگیرد گفت: وزارت عتف باید بر اجرایی سازی این راهکارها نظارت دقیق انجام دهد.

در پایان این نشست دکتر سالار آملی ضمن اشاره به اینکه نتیجه فعالیت های صورت گرفته در جهت حرکت از درون گرایی دانشگاه ها به برون گرایی اثر بخش بوده اظهار امیدواری کرد جامعه بتواند ز امکانات علمی بین المللی استفاده کند. وی در ادامه تاکید کرد دانشگاه های درون گرا در دنیای امروزی جایی ندارند و برای داشتن حرکتی بالنده باید برون گرایی در دستور کار باشد.

  قائم مقام وزیر در امور بین الملل همچنین عنوان کرد: امروزه دنیا بر اساس شبکه سازی در حال شکل گیری است و ما نباید اجازه دهیم از شبکه جهانی علمی حذف شویم و باید بتوانیم تعاملات بین المللی علمی را در سطح بالا حفظ کنیم.