به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی مقدمه ای بر الگوی شکل گیری بوم سازگان کسب و کارهای فراگیر آینده با سخنرانی دکتر سحر کوثری عضو هیات علمی این مرکز برگزار شد.
در این نشست مجازی دکتر کوثری در ابتدا به مقایسه تفاوت زیست بوم و بوم سازگان پرداخت و تاکید کرد: بوم سازگان و نظام نوآوری تفاوت هایی دارد. وی در ادامه اظهار کرد: بوم سازگان حداکثر توان مقابله با عدم قطعیت های ناشی از بازار، کاربرد و  تقاضا و بیشترین قابلیت همکاری را در میان شرکا فراهم میکند. وی از خودسازماندهی، نوآیندی، هم تکاملی و سازگاری به عنوان ویژگی های اصلی بوم سازگان نام برد.
دکتر کوثری در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت تفاوت قائل شدن میان نظام نوآوری و زیست بوم نوآوری گفت: نقش دولت، چارچوب، چرخه عمر و میزان پویایی از جمله تفاوت های میان نظام نوآوری و زیست بوم نوآوری است که این وجه تمایز به ما کمک میکند تا زیست بوم را در جای خود به کار بریم و از آن استفاده کنیم.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه ادبیات بوم سازگان را مورد بررسی قرار داد و گفت: بوم سازگان کسب و کار در سه حوزه  ویژگی های عمومی، ویژگی های ساختاری و ویژگی های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر کوثری در پایان سخنرانی خود ویژگی های ایستا و بلند مدت و ویژگی های پویا و کوتاه مدت بوم سازگان را بررسی کرد و افزود: در مراحل چرخه عمر بوم سازگان کسب و کار، مولفه های سازنده بوم سازگان در طی چرخه عمر تکامل می یابند و نقش دارند.