به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی بین المللی سازی موسسات پژوهشی در ایران؛ بررسی فرآینده ها و چشم انداز با سخنرانی دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.

زمان: سه شنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۹

علاقه مندان میتوانند از طریق آدرس https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/farayand در این نشست شرکت نمایند.