به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای نشر مرکز با هدف انتشار کتاب های معتبر علمی جهت استفاده محققان و دانشجویان، اقدام به ارائه فراخوان اولویت‌های انتشار کتاب در سال ۱۳۹۸ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نموده است. مطابق این فراخوان فهرست برخی از اولویت های محتوایی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی جهت ارائه کتاب عبارتند از:

۱. تئوری های اقتصاد و سیر تحول فناوری و نوآوری

۲. مدیریت مالی توسعه فناوری و نوآوری(تأمین مالی)

۳. بازاریابی فناورانه و الگوهای توسعه بازار در حوزه فناوری

۴. اخلاق علم، فناوری و نوآوری

۵. حقوق قراردادهای انتقال فناوری

۶. حقوق و مدیریت دارایی های فکری

۷. نوآوری مسئولانه

۸. هوشمندی و پیش بینی آینده فناوری

۹. الگوهای آینده پژوهی سیاست های فناوری و نوآوری

۱۰. ارزیابی فناوری

۱۱. ارزیابی و سنجش شاخص های علم، فناوری و نوآوری

۱۲. مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری

۱۳. سیاست ها و روش های انتقال و همکاری های فناوری

۱۴. یادگیری فناوری

۱۵. تجاری سازی فناوری

۱۶. مدیریت تحقیق و توسعه

۱۷. کارآفرینی فناورانه

۱۸. مدیریت مراکز علمی و فناوری

۱۹. ساختارهای نهادی و طراحی ابزارهای سیاست علم و فناوری

۲۰. جامعه شناسی علم و فناوری

۲۱. الگوها و سیاست های ارتباط علم و جامعه

۲۲. الگوها و سیاست های ترویج علم، فناوری و نوآوری

۲۳. مبانی مدیریت فناوری

۲۴. الگوهای حکمرانی آموزش عالی

۲۵. زیست بوم های های نوآوری و کارآفرینی

این فراخوان از تمامی اساتید و اندیشمندان فعال در اولویت های معرفی شده دعوت می کند کتاب هایی که مراحل تالیف، گردآوری یا ترجمه آنها تمام شده است را در قالب فرم های پیوست شماره ۱ یا شماره ۲ به کارشناس شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (سرکار خانم قلی بیگلو ۸۸۰۳۶۱۴۴-داخلی ۲۰۷) ارئه دهند تا در صورت تائید در شورای نشر مرکز در فرآیند داوری قرار گیرد.

لازم به ذکر است با توجه به سیاست های مصوب شورای نشر مرکز، در هر سال هر عضو هیات علمی خارج از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (یا اندیشمند برجسته دارنده کتاب در حوزه مرتبط) می توانند در یک کتاب منتشر شده در مرکز (به عنوان یکی از اعضاء تیم نگارش کتاب) مشارکت داشته باشد. 

مطابق برنامه ریزی صورت گرفته فرآیند داوری کتاب های ارسالی به گونه ای است که حداکثر در مدت ۳ ماه پس از تحویل کتاب به شورای نشر وضعیت انتشار کتاب تعیین تکلیف خواهد شد.