به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اولین جلسه کارگروه تلفیق سیاستهای کلی انرژی به ریاست دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دیگر اعضای این کارگروه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر حیرانی نماینده کارگروه "صنعت و فناوری" گزارش مطالعات صورت پذیرفته در راستای تدوین نسخه اولیه سیاستهای کلی انرژی کشور در حوزه صنعت و فناوری را ارائه نمود. در ادامه حاضرین در جلسه پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است سایر کارگروه های نه گانه نیز در جلسات آتی گزارش نسخه اولیه سیاستهای مرتبط با حوزه تخصصی خود را ارائه خواهند داد.