به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکصد و بیست و سومین جلسه شورای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری، اعضاء خارجی شورا و مدیران گروه های پژوهشی مرکز برگزار شد.
در این جلسه چند طرح پژوهشی جدید تصویب شد و حاضرین در جلسه متم زمانی چند طرح را نیز مورد بررسی قرار دادند. اعضاء شورا در خصوص تغییر ناظر یک طرح پژوهشی مشورت کردند. در پایان اختتام یک طرح پژوهشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.