به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی چالش های آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی از سلسله نشست های گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با سخنرانی دکتر علی رضا همتی، عضو هیات علمی مدعو گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز چهارشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار میشود.

لینک حضور در جلسه: 

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/motaleate-ayandeh