به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکصد و بیست و دومین جلسه شورای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری، اعضاء خارجی شورا و مدیران گروه های پژوهشی مرکز برگزار شد.

در این جلسه چند طرح پژوهشی جدید تصویب شد و حاضرین در جلسه متم زمانی یک طرح را نیز مورد بررسی قرار دادند.