به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست آنلاین منطق فازی و کاربرد آن در آینده پژوهی از سلسله نشست های آنلاین گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ با سخنرانی دکتر سمیه ایزدی، پژوهشگر مدعو گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد. 
از علاقه مندان دعوت میشود از طریق لینک زیر در این نشست مجازی شرکت کنند:
https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/dr-izadi