سخنرانی دکتر مژگان سمندر علی اشتهاردی با موضوع " راهبردهای تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین " یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای سخنرانی، دکتر سمندر با بیان اینکه منظور از دانشگاه جامعه محور و کارآفرین، رویکرد بنگاهی در دانشگاه نیست تصریح کرد: در این مفهوم دانشگاه با سبک مدیریتی و ساختار کارآفرینانه، کنش گری بیش از پیش در جامعه در جهت نوآوری، کارآفرینی و نقش آفرینی دارد و پاسخگوی نیازهای حال و  آینده جامعه در سطوح گوناگون است.

وی ادامه داد: همچنین ساختار آموزشی دانشگاه کارآفرین یکی از ابعاد مهم به منظور توسعه ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی است. این امر شامل زمینه های مختلفی در حوزه ساختار آموزشی است که می تواند توسعه کارآفرینی دانشگاهی را رقم بزند. لذا به منظور تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین، ضروری است راهبردهای مؤثر معرفی، اولویت بندی و رابطه مندی زمینه ای بین آنها شناسایی شده و میزان توجه به به این راهبردهای در دانشگاه های کشوری با استفاده از روش های پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. دکتر سمندرعلی اشتهاردی افزود: با توجه به بررسی های انجام شده، ۱۵ راهبرد به عنوان تأثیرگذارترین راهبردها در تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین شناسایی و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین آنها شناسایی و سطح بندی شدند.

 در ادامه عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با توجه به راهبردهای استخراج شده به اجرای اقدامات مؤثر هم در سطح دانشگاه ها و هم در سطح نهادهای بالادستی همچون وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و شورای انقلاب فرهنگی تأکید کرد و گفت: هماهنگی در سطح حکمرانی در این دو سطح در تحقق مأموریت آموزش دانشگاه ها در مسیر جامعه محوری و کارآفرینی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به عبارت دیگر، هرچند در بسیاری از دانشگاه های جهان، تحول به سمت دانشگاه کارآفرین با راهبردهای از پایین به بالا تحقق پیدا کرده است، به دلیل ساختار آموزش عالی کشور، اتخاذ رویکرد بالا به پایین و یا ترکیبی به‌منظور ایجاد و تسهیل تحول دانشگاه ها به سمت نقش‌آفرینی بیشتر در جامعه همسو با اهداف کلان رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد.