مقاله دکتر رضا حافظی، عضو هیئت‌علمی گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با عنوان Global natural gas demand to 2025: A learning scenario development model" و با محوریت ارائه مدل سناریو نگاری یادگیرنده در مجله ENERGY با ضریب تأثیر ۶.۰۸۲ (Q1) به چاپ رسید.

در این پژوهش، نویسندگان مدلی نوین برای سناریو نگاری در شرایط پیچیده و بر اساس روش‌های یادگیری ماشین و داده‌کاوی ارائه کردند که به‌صورت موفقی برای طراحی سناریوهای آینده مصرف جهانی گاز طبیعی بکار گرفته شد.

همچنین، به‌منظور ارزیابی سناریوها، در این مقاله، مکانیزم‌های جدیدی جهت اعتبارسنجی سناریوها ارائه شد که در روش‌های سناریو نگاری کمّی-کیفی قابل‌استفاده هستند.

یافته‌های این پژوهش نشان داد در آینده کوتاه‌مدت روندهای رشد تقاضا برای گاز طبیعی حفظ خواهند شد و سناریوهای افزایش (شیب) تقاضا جریان روندهای تاریخی را به سمت خود متمایل کرده‌اند.

مدل توسعه‌یافته در این مقاله، قابلیت بازتولید برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف را دارد، لذا امکان ارزیابی (شبیه‌سازی) اثرات اتخاذ سیاست‌های مختلف یا اعمال تغییر در محیط مسئله را فراهم می‌آورد که می‌تواند تصویر مناسبی جهت تصمیم‌سازی در حوزه انرژی را فراهم آورد.

مقاله مورداشاره، از طریق لینک زیر در دسترس است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544221004163