Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

واکاوی گفتمان بین المللی تجاری سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاست گذاری های بومی مرتبط

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۹/۲۰۲۱

Project Info

مباحثۀ تجاری سازی تحقیقات علمی مجموعۀ مواضع، آراء و استدلال های موافقان و مخالفان دربارۀ ماهیت و مشروعیت رژیم تجاری سازی است که در سه دهه اخیر در ادبیات سیاست علم و فناوری نضج گرفته است. پژوهش حاضر قصد دارد، درون این مباحثه، چارچوب نظری میانه و مناسبی برای شرایط بومی ارائه دهد. با استفاده از روش تاریخ نگاری، ابتدا ریشه های تاریخی جریان تجاری سازی تحقیقات علمی در دنیا بطور مفصل بازخوانی و بازسازی شد. سپس از طریق مطالعات اسنادی و تحلیل مفهومی مبانی نظری لازم از آراء اقتصاددانان علم استخراج گردید. با اتخاذ رویکرد قیاسی مبتنی بر اصول بنیادین به دست آمده از تاریخ تجاریسازی و اقتصاد علم چارچوب نظری مطلوب در پنج تز نهایی صورتبندی شد. نخست، تجاریسازی تحقیقات علمی وابسته به شرایط بنگاهی، اقتصادی، حکومتی و دانشگاهی یک کشور قابلیت اجرا، تداوم و پیشرفت را پیدا میکند. دوم، تمام زمینهها و رشتههای علمی به یک اندازه قابلیت تجاری شدن را ندارند و تمایز علوم بنیادی محض و کاربردی محض در این راستا اهمیت بسیاری دارد. سوم، در عصر تجاریسازی و درون یک رژیم مبتنی بر بازار آزاد، ارزشها و هنجارهای رایج در جامعه علمی مانند علاقه دانشمندان به اشتراک ایدهها، بی غرضی، نگاه انتقادی و کلی با بحران جدی روبرو میشوند. چهارم، نظام پاداش دهی که از رژیم تجاری سازی در جامعه علمی شکل میگیرد و بر پایه ارزشهای بازاری و سود بیشتر استوار است، لزوماً در مقابل نظام پاداشی سنتی و رایج در جامعه علمی که مبتنی بر تقدم در کشف و اشتیاق دانشمند برای معرفی خود و کسب شهرت است قرار نمیگیرد. پنجم، ساختار موجود در اقتصاد ایران، اقتصاد رانتیه، مهمترین چالش برای تحقق تجاری سازی دانش است؛ چرا که بخش خصوصی در این ساختار اقتصادی قدرت کنشگری کافی برای تقاضای تحقیقات علمی را ندارد. موضع مختار نخست، مباحثه تجاری سازی تحقیقات علمی در داخل کشور را ذیل آموزه اقتصاد علم تقویت می کند؛ دوم، شرایط و زمینه های موجود در شرایط بومی را در نظر می گیرد و در نهایت ملاحظات سیاستی مناسبی برای سیاستگذاران و مدیران ارائه می کند.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۲۵۷
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما