Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

تدوین سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تبیین مبانی سند)

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۲/۲۸/۲۰۲۱

Project Info

 هدف پژوهش حاضر تحلیل اسناد فرادستی فناوری اطلاعات و ارتباطات به روش توصیفی-تحلیلی است. برای دستیابی به این هدف اسناد فرادستی فناوری اطلاعات و ارتباطات به روش تحلیل محتوا  مورد تحلیل قرار گرفت. ۵۳ سند فرادستی در چارچوب الزامات مورد نیاز برای سیاستگذاری - فنی، سیاستی، ساختاری و سازمانی، حقوقی و قانونی، بودجه ای- ؛ اولویت های فناورانه موضوعی بخش ICT  - زیرساختهای ارتباطی، تجهیزاتی، محتوای الکترونیکی، کالا و خدمات، امنیت- ؛ سیاستهای متناظر با کارکردهای نظام نوآوری در بخش ICT   - توسعه دانش، انتشار دانش، تامین منابع، هدایت و جهت­دهی به تحقیقات، شکل­دهی به بازار، کارآفرینی، مشروعیت­بخشی- ؛ و ابزارهای سیاستگذاری - ابزارهای سیاستهای کارکردی، ابزارهای سیاستهای موضوعی-  مورد تحلیل قرار گرفتند.  نتایج حاکی از آن بود که توجه به الزامات مورد نیاز برای سیاستگذاری در ۵۳ سند بررسی شده ۲۶%؛ توجه به اولویتهای فناورانه و موضوعی بخشی ICT ۲۱ % ؛ توجه به کارکردهای نظام نوآوری در بخش ICT به طور میانگین  زیر ۱۵ % و در نهایت توجه به ابزارهای سیاستگذاری ۱۵% درصد می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که برخی اسناد اصلا توجهی به عوامل نداشته و در برخی دیگر نیز به چندتا از این عوامل پرداخته بودند توجهی به عوامل نداشته و در برخی دیگر نیز به چندتا از این عوامل پرداخته بودند.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۲۱۵
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما