Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

دبیرخانه شورای عالی عتف

شما اینجا هستید

در سال ۱۳۸۳ با توجه به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر پیدا کرد و از معاونت پژوهشی وزارت مستقل شد و مأموریت‌ها و گروه‌های علمی آن در راستای نیازهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعریف گردید و مقرر شد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به‌صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش کند. در پی این امر و در راستای بهره گیری حداکثری از ظرفیت علمی و مشاوره ای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به منظور پشتیبانی کارشناسی و پژوهشی دبیرخانه شورای عالی عتف، در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ دبیرخانه شورا به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انتقال یافت.
در اجرای ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف اصلی انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین شد و در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده ۳ قانون یاد شده شورای عالی عتف با مأموریت راهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. اعضای شورای عالی عتف عبارتند از:
- رئیس‌جمهور؛
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- وزیر آموزش‌ و پرورش؛
- دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت؛
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان؛
- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر؛
- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی؛
- سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌‌های مربوطه؛
- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی؛
همچنین بر اساس ماده ۴ قانون یاد‌شده، وظایف و اختیارات شورای عالی عتف به‌صورت زیر تعیین شدند:
۱- اولویت‌بندی وانتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری؛
۲- بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز درحوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری.
علاوه بر وظایف مصرّح برای شورای عالی عتف در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال‌های اخیر وظایف و اختیارات دیگری بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و همچنین شورای عالی عتف بر عهده شورای عالی و دبیرخانه شورا گذاشته‌ شده است که عبارتند از:
— تکالیف در اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات؛
— تکالیف در اجرای آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری؛
تکالیف در راستای نظارت و پایش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور از جمله اجرای جزء یکم بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای قوانین
بودجه سنواتی در خصوص بحث یک تا سه درصد اعتبارات (بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲)
—— تکالیف در مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی
با توجه به آیین نامه داخلی شورا و آیین نامه کمیسیونهای تخصصی شورای عالی ( مصوب دومین جلسه شورا در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ و همچنین براساس مصوبه‌های جلسه‌های سوم مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و سیزدهم مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ) ارکان شورای عالی عتف به شرح زیر تعریف میشوند:
کمیسیون دائمی
— کمیسیون‌های تخصصی
— دبیرخانه شورا
در ادامه هر یک از ارکان یاد شده، معرفی می‌شوند.
کمیسیون دائمی:
شورای عالی در اجرای بند ۱ از ماده ۴ شرح وظایف تفصیلی مصوب دومین جلسه شورای‌ عالی عتف و به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف خود، مبادرت به تشکیل کمیسیون دائمی مطابق با ترکیب ماده ۵ آیین‌ نامه داخلی شورای عالی عتف کرده و در ماده ۶ آیین ‌نامه مزبور وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی به شرح زیر تعریف شده است:
• تصمیم‌ گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود.
• بررسی و اظهارنظر در مواردی که از طرف شورای عالی ارجاع می‌شود.
اعضای کمیسیون دائمی، اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ماده ۵ آئین‌نامه داخلی شورای عالی هستند. طبق ماده یاد شده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس کمیسیون دائمی و دبیرکل شورای عالی، دبیر کمیسیون دائمی است. اعضای حقیقی کمیسیون دائمی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
کمیسیون‌های تخصصی:
مطابق با آیین‌ نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، به منظور تلفیق و هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری شکل گرفت و تا کنون یازده کمیسیون تخصصی مطابق با آئین‌ نامه یادشده برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی تشکیل شده است. عناوین کمیسیون‌های تخصصی عبارتند از:
۱. انرژی؛
۲. حمل ‌و نقل و عمران؛
۳. کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛
۴. صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۵. دفاع، امنیت ملی و سیاست ‌خارجی؛
۶. فرهنگ و تمدن؛
۷. مدیریت، اقتصاد و بازرگانی؛
۸. سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛
۹. علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر؛
۱۰. علوم پایه؛
۱۱. حقوقی و قضایی.
دبیرخانه شورا:
طبق ماده ۷ آیین نامه داخلی شورا‏‏ وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:
• تنظیم برنامه و دستور جلسات شورای عالی و ابلاغ مصوبات شورا؛
• تصمیم‌سازی و پشتیبانی کارشناسی شورای عالی در همه زمینه‌های مندرج در شرح تفصیلی وظایف شورا؛
• برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی با تعامل فرابخشی؛
• پیگیری، انجام هماهنگی‌های فرابخشی، حمایت و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی؛
• ارائه خدمات اداری، مالی و حقوقی به شورای عالی، کمیسیون دائمی، شوراها و دبیرخانه‌های تخصصی وابسته به شورای عالی؛
• تهیه گزارش‌های نظارت و ارزیابی؛
• اطلاع‌رسانی عمومی؛
• طبقه‌بندی، مستندسازی و حفظ و نگهداری اسناد مربوط به شورای عالی؛
• انجام سایر اموری که از طرف شورای عالی محول می‌شود؛
از جمله اقداماتی که در شورای عالی عتف و دبیرخانه شورا از ابتدا صورت گرفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تشکیل و سازماندهی دبیرخانه شورای عالی؛
• تشکیل کمیسیون‌های تخصصی (یازده کمیسیون تخصصی به همراه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری به صورت کاملا فعال در دبیرخانه راه‌اندازی شده اند.)؛
• راه اندازی سامانه سمات ملی برای اجرای نظام ثبتی اطلاعات علم و فناوری؛
• تشکیل کمیته راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری؛
• تنظیم گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها در دبیرخانه و تأیید گزارش‌ها در شورای عالی؛
• تدوین آیین نامه‌ها و اسناد مرتبط با گزارشگیری از اعتبارات پژوهشی در دبیرخانه و تصویب در شورای عالی؛
• تدوین سایر آیین نامه ‌ها و اسناد در دبیرخانه و تصویب در شورای عالی.
مستندات

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما