Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

اساس‎نامه مرکز

شما اینجا هستید

اساس‎نامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ی سیاست گذاری علمی و پژوهشی کشور، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوز شماره ۳۶۶/۹۷/۳۴ مورخ ۷۱/۱/۱۶ شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شده است. این مرکز طبق مجوز شماره ی ۲۲۹۹۱/۲۲ مورخ ۸۳/۳/۲۳ شورای گسترش آمورزش عالی به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر نام یافته است.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۳۸۳/۵/۱۸)، مفاد این اساس نامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می شود.

در این اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار "وزارت" و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به اختصار "مرکز" نامیده می‏ شود.

ماده ۱- اهداف

۱- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ی سیاست گذاری علمی کشور؛

۲- زمینه سازی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه ی سیاست گذاری علمی و دانش های مرتبط؛

۳- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

ماده ۲- وظایف و اختیارات

۱- بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی کشور در حوزه‎ی تخصصی سیاست گذاری علمی کشور و تدوین طرح های پژوهشی متناسب برای رفع این نیازها؛

۲- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی وتوسعه ای به منظور تحقق اهداف "مرکز"؛

۳- همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مرکز علمی دولتی و غیر دولتی داخل وخارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‎های پژوهشی در زمینه های مرتبط با اهداف " مرکز" با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

۴- اشاعه ی دانش و نگرش های نوین در زمینه ی سیاست گذاری علمی کشور و انتقال آن به دست اندرکاران حوزه ی سیاست گذاری علمی کشور و ارائه ی نتایج کسب شده در راستای تصمیم سازی مسئولان ذی ربط؛

۵- انتشار و انتقال تازه ترین داده ها و دستاوردهای  مطالعاتی و پژوهشی در زمینه ی سیاست گذاری علمی کشور در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور؛

۶- ارائه خدمات علمی-تخصصی و مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج حاصل از فعالیت های پژوهش و فناوری انجام شده در "مرکز"؛

۷- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه ی آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف "مرکز" طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

۸- برگزاری همایش های علمی و ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده ۳- "مرکز" دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری، مالی و وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.

ماده۴- محل فعالیت "مرکز" در شهر تهران است.

تبصره: تأسیس واحدهای پژوهشی وابسته به "مرکز" در سایر شهرها پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۵ - ارکان

۱- هیأت امنا

۲- رئیس

۳- هیأت رئیسه

۴- شورای "مرکز"

ماده ۶- ترکیب هیأت امنا

۱- وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری

۲- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (یا نماینده وی) یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( یا نماینده وی)، حسب مورد

۳- رئیس "مرکز" (دبیر هیأت امنا)

۴- چهار تا شش تن از شخصیت های علمی– فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت "مرکز" داشته باشند.

تبصره ۱- حداقل دوتن از شخصیت های مذکور در بند ۴ باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور باشند.

تبصره ۲- اعضای مذکور در بند ۴ با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات وفناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان، حداکثر می توانند عضو دو هیأت‌امنا باشند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است و تازمانی که افراد جدیدی به جای ایشان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیأت امنا

۱- تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا

۲- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی "مرکز" براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

۳- تصویب آیین نامه های مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی "مرکز" (از جمله آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی، و فرصت های مطالعاتی) که پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛

۴- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی "مرکز" که توسط رئیس "مرکز" پس از تایید هیأت رئیسه پیشنهاد می شود؛

۵- تصویب حساب ها و ترازنامه سالیانه "مرکز"؛

۶- تصویب نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط؛

۷- تصویب دریافت کمک های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

۸- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی "مرکز" به "وزارت" برای تأیید ؛

۹- تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات "وزارت"؛

۱۰- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه های پژوهشی و فناوری "مرکز" به "وزارت" برای طی مراحل قانونی؛

۱۱- برسی گزارش عملکرد سالیانه "مرکز" که توسط رئیس "مرکز" ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده ۸- رئیس

رئیس "مرکز"، که نماینده ی قانونی "مرکز" نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار، دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیأت علمی و حداقل دارای دو سال سابقه اجرایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره ۱- انتصاب مجدد وی بطور متوالی فقط برای یک دوره امکان پذیر می باشد، در موارد استثنا، انتصاب مجدد وی فقط برای دوره ی بعدی امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تا صدرو حکم رئیس "مرکز" می تواند فردی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست "مرکز" منصوب نماید.

تبصره ۳- پذیرش استعفا یا عزل رئیس "مرکز" با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.

ماده ۹- وظایف و اختیارات رئیس

۱- برنامه ریزی برای "مرکز"، هدایت و اداره ‏ی امور آن و نظارت بر حسن اجرای همه ی فعالیت های آن در چارچوب اساس نامه، ضوابط و مقررات مربوط؛

۲- پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات "مرکز" پس از تصویب هیأت امنا به "وزارت" برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

۳- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و... اعضای هیأت علمی و کارمندان "مرکز" در چارچوب قوانین ومقررات مربوط؛

۴- انتخاب وانتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان "مرکز" براساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب "مرکز" و عزل آنان؛

۵- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی و اداری مکاتبات "مرکز" در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

۶- افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز "مرکز" و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۷- تهیه بودجه تفصیلی سالیانه "مرکز" با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه‎ی هزینه نمودن بودجه تخصیصی به "مرکز"؛

۸- تنظیم آیین نامه های مالی-معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی"مرکز" و همچنین تغییر در اصلاح آن ها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آن ها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی؛

۹- تنظیم آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مریوط و پیشنهاد آن ها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی؛

۱۰- ارائه گزارش عملکرد سالیانه ی"مرکز"؛

۱۱- پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به شورای " مرکز"؛

۱۲- استیفای منافع و حفظ حقوق "مرکز" در مراجع قانونی (اعم از قضائی، اجرائی، اداری و...) به نمایندگی از "مرکز"؛

۱۳- اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای "مرکز" در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

تبصره: رئیس "مرکز" می‎تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به معاونان "مرکز" تفویض نماید.

ماده ۱۰- ترکیب هیأت‎رئیسه

۱- رئیس "مرکز"

۲- معاونان "مرکز"

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

۱- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی "مرکز" مبتنی بر سند چشم‎انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب هیأت امنا؛

۲- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی مرکز؛

۳- فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی "وزارت" و سایر جوامع ذی صلاح؛

۴- بررسی آیین نامه ها، شیوه نامه ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت ها و شورای "مرکز" به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی صلاح؛

۵- پیشنهاد بودجه سالیانه "مرکز" به هیأت امنا از طریق رئیس "مرکز"؛

۶- تنوع بخشی به منابع مالی "مرکز" از طریق جذب کمک های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و سایر مراجع ذی صلاح؛

۷- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط  به اعضای هیأت علمی تعلق می‎گیرد از طریق رئیس "مرکز" به "وزارت"؛

۸- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت‎های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه "مرکز" ارائه گردیده است؛

۹- نظارت و پی گیری گزارش های تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط تا حصول نتیجه؛

۱۰- بررسی و ارزیابی نحوه ی اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه های مختلف "مرکز" و نظارت برعملکرد آنان؛

۱۱- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف "مرکز" و بررسی گزارش های ادواری در شورای "مرکز"؛

۱۲- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف "مرکز".

ماده۱۲- معاونان "مرکز"

تعداد معاونان "مرکز" بر اساس تشکیلات مصوب "مرکز" تعیین می‎گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین‎نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

ماده۱۳- ترکیب شورای "مرکز"

۱- رئیس "مرکز"

۲- معاونان "مرکز"

۳- مدیران گروه های پژوهشی

۴- دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی

تبصره ۱: حداقل دوتن از اعضای مذکور در بند ۴ باید از میان پژوهشگران و صاحب نظران خارج از "مرکز" با تشخیص رئیس "مرکز" انتخاب شوند.

تبصره ۲- اعضای مذکور در بند ۴ با حکم رئیس "مرکز" برای مدت دوسال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

ماده۱۴- جلسات شورای "مرکز"

جلسات شورای "مرکز" دست کم هرماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا به شرط حضور رئیس شورا رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضاء شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آیین نامه داخلی شورا است.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات شورای "مرکز"

۱- تصویب آیین نامه داخلی شورا؛

۲- تعیین خط ‎مشی و برنامه های علمی و پژوهشی و فناوری "مرکز" در چارچوب سیاست ها و مصوبات " وزارت"

۳- تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و فناوری "مرکز"؛

۴- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی و فناوری "مرکز" و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن ها؛

۵- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمان بندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آن ها؛

۶- تعیین داور یا هیأت داوران طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری "مرکز" معرفی می شوند؛

۷- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری "مرکز"؛

۸- تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

۹- برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰- تصویب آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۱- بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی کارگاه "مرکز" طبق ضوابط و مقررات؛

۱۲- بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) "مرکز" و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آن ها به  رئیس "مرکز"؛

۱۳- تصویب آیین‏ نامه های تألیف، ترجمه ی کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری " مرکز"؛

۱۴- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس "مرکز" به شورا محول می شود.

ماده ۱۶- "مرکز" از نظر مالی– معاملاتی تابع آیین نامه مالی-معاملاتی است که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری می رسد.

ماده۱۷- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی "مرکز" تابع ضوابط و مقررات "وزارت" و سایر مراجع ذی صلاح است.

ماده ۱۸- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی "مرکز" طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" تعیین می شود.

ماده ۱۹- "مرکز" تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوط به مؤسسات پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" و سایر قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲۰- فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشی و فناوری "مرکز" باید مطابق ضوابط "وزارت" باشد.

ماده ۲۱- "وزارت" بر کلیه فعالیت های "مرکز" نظارت می نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال "مرکز" اقدام می کند.

ماده ۲۲- سال مالی "مرکز" عبارت است از یک سال شمسی  که از اول فروردین ماه سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده ۲۳- منابع مالی "مرکز"

۱- اعتبار بودجه عمومی که در ردیف مستقل ذیل بودجه سالیانه "وزارت" پیش بینی می شود؛

۲- درآمدهای حاصل از اجرای طرح های پژوهشی و فناوری، ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و عرضه محصولات علمی (کتاب، مجله) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

۳- کمک های دریافتی از وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط؛

۴- هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

ماده ۲۴- انحلال "مرکز"

مرکز در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود:

۱- به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۲- در صورت عملکرد ضعیف و تخلف "مرکز" از مقررات اساسنامه، مصوبات "وزارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص "وزارت"

ماده ۲۵- درصورتی که شورای گسترش آموزش عالی وزارت با انحلال مرکز موافقت اولیه نماید، "مرکز" موظف است:

۱- تمامی تعهدات خود دربرابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود) را انجام دهد  یا "وزارت" با توافق صاحبان حق، تعهدات "مرکز"  را رأساً بپذیرد.

۲- تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی، دولتی، بانک ها، شهرداری ها و غیره در اختیار مرکز قرارگرفته است، مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به "وزارت" ارائه دهد.

ماده ۲۶- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده ۲۵ و حل و فصل امور اداری، مالی، حقوقی و تصویب نهایی انحلال "مرکز" توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیأت تصفیه ای مرکب از اعضای ذیل تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می کند امر تصفیه "مرکز" را برعهده خواهد داشت:

۱- نماینده حقوقی وزارت

۲- نماینده حقوقی مرکز

۳- رئیس وقت مرکز (در غیاب رئیس وقت "مرکز" یکی از معاونان  وقت "مرکز" بنا به تشخیص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) 

ماده ۲۷- پس از انجام تعهدات، تعیین و تکلیف دیون "مرکز" و اعلام ختم تصفیه توسط هیأت تصفیه، باقیمانده دارایی "مرکز" با رعایت بند ۲ ماده ۲۵ اساسنامه به "وزارت" منتقل می‎شود.  

تبصره : هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت جلسه ای را که به امضای تمامی اعضای هیأت می رسد تنظیم و یک نسخه از آن را به "مرکز" و نسخه دیگر آن را به "وزارت" تسلیم نماید.

ماده ۲۸- مواردی که در این اساسنامه پیش‎بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب "وزارت" و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.

ماده۲۹- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی وزارت امکان پذیر است.

ماده ۳۰- این اساسنامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر و جایگزین اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۰ شورا گسترش آموزش عالی می شود.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما