Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پژوهش و ارائه طرح مرمت، بازسازی سبکی و ساماندهی بازار فرش مشهد

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه خیام - مشهد
دانشکده/ گروه: 
معماری و شهرسازی
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شهرداری مشهد
نام مجری و همکاران: 
خانم مهندس نیکناز کچوئی
آقای مهندس ساسان نوروزی
آقای مهندس مجید نبی زاده
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
اطلاع از چشم اندازهای معطوف به محدوده از دیدگاه گروه های مختلف در خصوص بازار فرش میتواند ما را با نظرات مختلف گروه ها آشنا سازد ضمن آنکه منجر خواهد شد نیروها و عناصر جهت دهنده در فرآیند تهیه طرح بطور کامل شناسایی شوند. از این منظر، توجه به نظرات سه گروه مردم، کسبه و مسئولین در دستور کار تهیه چشم انداز طرح قرار گرفت، برآیند نظرات آنها باعث خواهد شد تصویر روشنتری از آینده محدوده در اختیار تیم طراح قرار گیرد ضمن آنکه با آگاهی نسبتی بتواند با چالشهای آتی روبرو شود.
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
اساس و ضرورت ایجاد شده جهت احیاء و مرمت و بازسای سبکی بازار فرش مشهد از این جهت است که این بازار از عناصر شاخص هویتی شهر مشهد بوده و به سبب قرارگیری در مجاورت حرم مطهرامامرضا(ع) نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیطی محدوده دارد، از سویی به علت بی توجهی های دهه های گذشته که نسبت به این بازار تاریخی شده، هم اکنون از نظر شاخص های عملکردی و کالبدی، بازار فرش مشهد از وضعیت خوبی برخورددار نیست و از نگاه متولیان امر بیم آن میرفت، که ادامه روند فوق موجب اضمحالل و نابودی این عنصر هویتی شهر شود. از اینرو از برآیند شرایط فوق، مدیریت شهری و شهرداری منطقه ثامن مشهد تصمیم به بازسازی و مرمت سبکی بازار فرش نمود تا این بازار را از یک تهدید بالفعل به یک فرصت بالقوه برای محدوده تبدیل نماید و ارتقاء کیفیت محیطی و افزایش سرزندگی را بموجب احیاء آن برای بافت تاریخی مشهد فرآهم آورد. یکی از سیاستهای دیگری که مدیریت شهری بموجب احیاء بازارفرش مشهد دنبال میکرد موضوع همافزایی نیروهای ذینفع و ذینفوذ در این محدوده است، از این رو توجه به خواست اجتماعی از طریق مشارکت مردمی از یک سو و همکاری با آستان قدس رضوی، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و دانشگاه خیام مشهد به عنوان یک نهادعلمی، از جمله اهدافی بود که بموجب احیاء بازار فرش دنبال میشد، از این منظر، همافزایی ایجاد شده در بین نیروهای تاثیرگذار در این پروژه، میتواند به عنوان الگویی در جهت توسعه پایدار شهری و افزایش کیفیتهای محیطی در سایر نقاط شهر مقدس مشهد معرفی گردد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما