Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

شناسایی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی در کارمندان شرکت آب منطقه ای اردبیل و ارایه راهکارها

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
دانشکده/ گروه: 
دانشکده فنی و مهندسی
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
نام مجری و همکاران: 
مجری طرح: اسفندیار عطائی
نام همکاران: دکتر رامین صادقیان و دکتر محسن علائی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
استفاده از پویایی سیستم(سیستم دینامیک) در جهت شناسایی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان و شبیه سازی با نرم افزار vensim برای اولین بار. پیشگیری از فرسودگی شغی کارکنان آب منطقه ای اردبیل
فاز فصلی: 
تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۶ - بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۷ و بهار سال ۹۸.
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۲۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
فرسودگي شغلي، اصطلاحي است براي توصيف نوعي ناراحتي در مشاغلي كه كاركنان آن تماس گسترد ه اي با افراد ديگر نظير انسان‌ها، ارباب‌رجوع، مشتريان دارند. شناخت و پيشگيري از فرسودگي شغلي در ارتقاء بهداشت رواني افراد و افزايش سطح كيفيت خدمات ارائه‌شده، نقش بسزايي خواهد داشت. شرکت آب منطقه‌اي اردبيل با برخورداري از کارکنان سالم، سرحال و پرشور و باانگيزه‌ي قوي به‌منظور پيشگيري از شکل‌گيري اين مسئله در ميان کارکنان خود به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر رخداد اين مسئله در اين شرکت بوده است. قبل از شناسایی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی، به بررسی ابعاد فرسودگی شغلی در آب منطقه ای اردبیل پرداخته شده است. در این تحقیق از پرسشنامه فرسودگی شغلی ۲۲ سوالی مسلچ استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از روش " آلفای کرونباخ" بررسی و مورد تایید قرار گرفت و بعد از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با مشخصات دموگرافیک بررسی گردیده که نتایج نشان می دهد در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تفاوت معناداری در گروه سنی مختلف وجود ندارد ولی با افزایش سن کارکنان، عدم کفایت شخصی کارکنان کمتر می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بعد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی تفاوت معناداری در سابقه کاری وجود ندارد ولی در بعد مسخ شخصیت، با افزایش سابقه کاری، مسخ شخصیت بیشتر می شود. در بررسی بعد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی در میزان تحصیلات، از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نگردید ولی به رغم افزایش تحصیلات، مسخ شخصیت کارکنان افزایش یافت. در ادامه بر اساس هدف تحقیق با انجام مصاحبه و تحلیل، براي شناسايي عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارمندان آب منطقه ای اردبیل، از روش پويايي‌شناسي سيستم استفاده شد. که برای حل مسئله، چهار سناريو مختلف که بيانگر سياست‌ها و تصميمات مختلف مي‌باشند با استفاده از نرم افزار Vensimروي مدل ارزيابي و نتايج اجراي آن‌ها شبيه‌سازي گرديد. در سناريو اول، ادامه وضع موجود يعني روند حاکم بر شرکت موردبررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد فرسودگي شغلي در حال افزايش است. همچنين ميزان خطاها و دوباره‌کاري‌ها صعودي بوده و درنتيجه ميزان رضايت شغلي نيز نزولي شده است. در سناريو دوم با افزايش رضايت شغلي، ميزان بهره‌وري کارکنان افزايش مي‌يابد، اما بهره‌وري بيشتر در عمل به عدم‌تغيير در فرسودگي شغلي انجاميده و تفاوت معناداري در ميزان فرسودگي شغلي با اجراي اين سياست مشاهده نمي‌شود. در سناريو سوم، تأثير افزايش متغيرهاي کنترل شغلي تحلیل و نتايج نشان مي‌دهد اين سياست مي‌تواند به کاهش معني‌داري در فرسودگي شغلي منجر شود. در سناريو چهارم تأثير افزايش پارامترهاي رفاهي و استراحت کارکنان بررسی شد و نتايج نشان مي‌دهد در ميان راهکارهاي پيشنهادي تأثير اين سياست بر فرسودگي شغلي نسبت به ساير راهکارها بيشتر بوده و اثربخشي آن بيشتر مي‌باشد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما