Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

زبان فارسی، زبان علم

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
عادل رفيعی، رضا مراد صحرايی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۲
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۵۰-۷
تعداد صفحات: 
۱۸۵صفحه
قیمت: 
۸۰۰۰تومان

پژوهش حاضر با هدف پراختن به ويژگی های گونة علمی زبان فارسی و ارائه راهكارهايی برای تقويت آن انجام شده است. پس از پرداختن به ويژگی‌های سه گونه علمی، محاوره‌ای و ادبی زبان، فرايندهای واژه‌سازی در دو گونه علمی و محاوره‌ای به ترتيب در زبان فارسی و زبان انگليسی توصيف و با هم مقايسه شده است. در تعيين ويژگی‌های گونه علمی در مقابل گونه محاوره‌ای، و ادبی زبان چهار معيار ابلاغ / القاء پيام؛ معيار ميزان استفاده از نشانه‌های غيرانگيخته – دلبخواهی / انگيخته – غيردلبخواهي؛ معيار ميزان چند معنی‌شدگی، و معيار ميزان چند معنی‌شدگی، و معيار ميزان استفاده از ساخت‌های زبانی / ادبی در انتقال پيام مورد استفاده قرار می‌گيرند. به كمك اين معيارها مشخص می‌شود كه آثار علمی و آثار ادبی چه به لحاظ نقش ارتباطی‌شان، و چه به لحاظ نوع نشانه‌های مورد استفاده در آنها ، و نيز ويژگی‌های اين نشانه‌ها دارای تفاوت‌های اساسی هستند. پس از مشخص شدن ويژگی‌های گونه علمی زبان، نظام واژه‌سازی در گونه علمی و محاوره‌ای ابتدا در زبان فارسی و سپس در زبان انگليسی توصيف و با هم مقايسه شده است. با انجام اين كار مشخص گردید كه اولاً نظام واژه‌سازی گونه علمی تمايل به داشتن و استفاده از سازوكارهای ويژه خود را دارد كه متفاوت از سازوكارهای واژه‌سازی در گونه محاوره‌ای زبان است. ثانياً مهم‌ترين فرايندی كه در واژه‌سازی گونه علمي مورد استفاده قرار می‌گيرد فرايند اشتقاق است. با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها و با قايل شدن به ضرورت توجه به ابزارهای واژه‌سازی در قياس با محصولات واژه‌سازی در تقويت گونه علمی زبان فارسی، راهكارهایی در دو بعد درون‌زبانی و برون‌زبانی به دست داده شده است. در ملاحظات درون‌زبانی نوع ابزارهای مورد نياز گونه علمی زبان فارسی، و منابع ممكن برای استخراج آنها مورد توجه قرار گرفته است. در اشاره به ملاحظات برون‌زبانی نيز راهكارهایی برای مقبوليت بخشی، معيارسازی وفعال‌سازی عناصر مورد نياز گونه علمی زبان فارسی ارائه گرديده است.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما