Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

ثبت تجربیات کارکنان و بازنشستگان شرکت گاز خراسان رضوی

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه خیام - مشهد
دانشکده/ گروه: 
مهندسی/ صنایع
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شرکت گاز
نام مجری و همکاران: 
مجری: ناهید هاشمیان بجنورد
همکاران: ابراهیم براتی باقرآباد و شهره جاللی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
در سایر پروژه های ثبت تجربیات صرفا بیان تجربیات اتفاق افتده است. در این پروژه مطالعه تطبیقی نیز صورت گرفت و تمامی محتوای مصاحبه ها در هر فصل مدیریتی بر اساس محتوای مورد بررسی آورده شده است که روشی نوین در ثبت تجربیات است.
فاز فصلی: 
شناسایی و انتخاب افراد مورد مصاحبه بررسی شرایط هر فرد و طرح ریزی کلی مصاحبه آزاد اجرای مصاحبه ها مرور مصاحبه ها جهت تشخیص سرفصلهای مدیریتی مطرح شده فصل بندی محتوایی و مرور ادبیات در هر فصل پیاده سازی مصاحبه ها در بخشهای مختلف اجرای مطالعه تطبیقی تدوین گزارش تایید گزارش توسط تک تک شرکت کنندگان در مصاحبه ها اصالح و چاپ دو جلد کتاب
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۳۵۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
در این طرح با ۲۶ نفر از کارکنان و بازنشستگان شرکت گاز خراسان رضوی مصاحبه به عمل آمد تا دانش موجود در عوامل موفقیت آنها احصا گردد. پس از مصاحبه، یافته ها با تئوریهای مدیریتی تطبیق داده شد و بر اساس اصول مدیریت فصل بندی کتابها انجام گردید. در هر فصل ضمن بیان مباحث مدیریتی، تطبیقِ یافته ها با تئوریها انجام شد. نتیجه عمده این تحقیق این بود که علیرغم باور بسیاری از مدیران که تئوری های مدیریتیِ ناشی از تحقیقات غربی در ایران کارایی ندارد، هر جا این اصول رعایت شده بود نتایج درستی به بار آورده بود و هر کجا این موارد رعایت نشده بود، نتایج خوبی به دنبال نداشته است. به عبارتی مطالعه تطبیقی نشان داد که در هر موفقیتی چه اصولی رعایت شده و در سوانح و حوادث چه اصولی نقض شده است.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما