مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق نشست مجازی "جایگاه صنایع خلاق در برنامه هفتم توسعه کشور  "برگزار می کند.

این نشست به صورت مجازی دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰الی۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

لینک شرکت در نشست:
www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/barnameh-haftom