به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: راهبردها و چالش­ها  با هدف ایجاد ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی میان نهادهای تولیدکنندۀ دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی برگزار میشود. زمان دریافت چکیده مقالات ۱۰ مهر ماه۱۳۹۸ می‌باشد.

محورهای همایش:

 • چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن
 • رویکردهای نظری گوناگون در خصوص تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل وضعیت موجود پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
 • نقش نهادهای اجتماعی واسط
 • چالش­ها و راهبردهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • راهکارهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق داخلی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • الگویابی و ارائۀ سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
 • ظرفیت‌ها و خلأهای قانونی در راستای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • رویکرد تاریخی به مقوله ارتباط دانشگاه و فضای اجتماعی
 • نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تقویت ارتباط دانشگاه با فضای اجتماعی
 • ظرفیت­­ استارتاپ­ها و شرکت­های دانش بنیان در ارتقای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی