Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی اخلاق علم و فناوری

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: اخلاق علم و فناوری

معرفی، اهداف و چشمانداز:

هر تصمیمی ناشی از ارادهای آزاد است و اراده آزاد، مسئولیت به بار میآورد. تصمیمات ما برای توسعه فناوری و چگونگی انجام پژوهشهای علمی نیز نیازمند درکی از مسئولیت است که نسبت به جامعه و ذینفعانِ علم و فناوری خواهیم داشت. از این رو به طور خلاصه موضوع اخلاق علم و فناوری، تصمیمگیریِ مسئولانه در زمینهی علم و فناوری است.

اخلاق فناوری: ما (بدون شک) نیازمند توسعه هستیم و بخشی از این توسعه از مسیر پلاستیک، استخراج ذغالسنگ، محصولات نفتی، مواد غذاییِ تراریخته، انرژیِ هستهای، محصولاتِ نانو، داروهایِ توانبخشی شناختی، فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و هزاران تکنولوژی دیگری میگذرد که نه قابل حذفند و نه آثار آن به راحتی قابل پیشبینی و کنترل. ساخت یک سد هرچند برای تامین انرژی مفید است، اما در نظر نگرفتن ملاحظات محیطزیستی و شرایط زندگیِ کشاورزان ناحیهای دیگر آن را به سازهای مخرب تبدیل خواهد کرد. تولید انبوه اتومبیل به رفع نیازهای حمل‌ونقل کمک کرده اما آلودگی‌های محیطی و صوتی نیز به بار میآورد. از این رو تصمیمات مرتبط با فناوری، تصمیماتی اخلاقی هستند. تصمیمگیری مسئولانه درباره فناوری، به جز توجه به وجه اقتصادی آن (اینکه آنها تا چه میزان در بازار تجاری موفق خواهند بود) نیمنگاهی نیز به اثرات مفید یا مضری که ممکن است (حتی در طولانی مدت) برای اقشار متفاوت به بار آورد خواهد داشت. بخشی از وظیفه‌ آنچه که به عنوان «اخلاقِ علم و فناوری» می‌شناسیم، توجه به همین آثار مفید یا مضر، و یافتن شیوه‌هایی برای کنترل اثرات منفی حاصل از توسعه‌ای است که در عصر حاضر اجتنابناپذیر بهنظر میرسد.

اخلاق علم و پژوهش: اگر علم را نهادی اجتماعی قلمداد کنیم، این نهاد از روابط میان دانشمندان، شخصیت‌های دانشگاهی و دانشجویانی تشکیل شده که به فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشغول هستند. فعالیت علمی (چه به منظور توسعه انجام شود و چه دستیابی به حقیقت) نیازمند شبکه عظیمی از اعتماد است؛ شبکهای که از اعتمادِ افرادِ جامعه به اعضای نهاد علم و همچنین اعتماد این اعضا به اعضای دیگر شکل گرفته است. اعتماد تنها زمانی ممکن است که سوءرفتارهای علمی (یعنی تخطی از ارزشهای روشی و اخلاقی، و تظاهر به کار اصیل علمی) در میان پژوهشگران و دانشجویان تا حد امکان تخفیف یافته، مالکیت معنوی حفظ شده و آزمایشها و پژوهشهای علمی، مسئولانه و با در نظر گرفتن ملاحظات اقشار مختلف انجام گیرد. بالا بردن هزینه آنها، یا ایجاد شرایطی که طی کردن مراحل رشد علمی نه برای کسبِ ثروت و قدرت، بلکه صرفاً برای اهداف علمی باشد، یا تغییر سیستم ارتقا شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه، به طوری که کمتر وابسته به کمیت و بیشتر متوجه کیفیت باشد، شیوههایی برای کنترل سوءرفتارها است که موثر بودن آنها نیاز به مطالعه و پژوهش و ریشهیابی در علت سوءرفتارها خواهد داشت.

گروه اخلاق علم و فناوری در موضوعات مطرح شده درباره علم، پژوهش و فناوری و با اولویت ارتقای مدیریت مسئولانه فناوری و آسیبشناسی و تدوین برنامههایی برای مقابله با کجرویها و بداخلاقیهای علمی پروژه‌هایی را تعریف و تدوین خواهد کرد.

گروه اخلاق علم و فناوری با مأموریت پژوهش تخصصی، مشاوره و آگاهی بخشی عمومی در خصوص وجوه اخلاقی فعالیتهای علمی و فناورانه مشغول فعالیت است.

اهداف گروه پژوهشی اخلاق علم و فناوری شامل

 • رسیدن به مرزهای دانش جهانی در زمینه اخلاق علم و فناوری
 • شناخت چالش‌های اصلی کشور در زمینهی اخلاق علم و فناوری و ورود به پژوهش بومی
 • انجام طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعهاي در حوزهی اخلاق علم و فناوری
 • انجام خدمات مشاورهاي، پژوهشي در زمينه اخلاق علم و فناوری
 • ترویج و آگاهی بخشی عمومی در خصوص تولید و مصرف اخلاق علم و فناوری
 • طراحي و تشكيل اجتماعات به منظور تبادل یافتههای پژوهشی در این حوزه
 • ايجاد ارتباط سازنده با مؤسسات پژوهشي مرتبط با اخلاق علم و فناوری و شبکه سازی ملی

شرح وظایف و عملکرد

شرح وظایف وعملکرد مرکز براساس برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور تعیین می‌شود. وجه ممیزِ فعالیتهای این گروه از گروههای دیگر فعال در مرکز تحقیقات، توجه به مسائل اخلاقی، اجتماعی، محیطی است که الزاماً در مناسبات اقتصادیِ ظهور پیدا نکرده، اما در طول زمان ممکن است آبستن اثرات اجتماعی مطلوب یا نامطلوب باشد.

پروژه‌ها

بخشی از پروژههای انجام شده یا در حال انجام گروه اخلاق علم و فناوری به شرح زیر است:

 • تدوین مدل فعالیت گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
 • بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق،
 • مطالعه تطبیقی مراکز و سازمان¬های جهانی فعال درحوزه اخلاق علم و فناوری،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق زیست‌فناوری،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات اخلاق زیستپزشکی
 • راهنمای رفتار مسئولانه در پژوهش
 • نوآوری و تحقیق مسئولانه: بررسی و طراحی مفهومی رویکردهای موجود در کنترل اخلاقی اجتماعی فرایند نوآوری و تحقیق
 • ریشه‌های اقتصادی کجروی علمی در ایران
 • مطالعهی نقشِ دورانِ تحصیل بر کنترل سوءرفتارهای علمی (جعل، تحریف و سرقت علمی) در ایران، با استفاده از نظریهپردازی داده بنیاد

مخاطبان

گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با مخاطبانی از اقشار متفاوت مرتبط است. این مخاطبان شامل الف: سیاستگذاران و سیاستمداران (و از طریق ارائه راه‌حل‌های فشرده ناظر به مسائل مشخص و همچنین پژوهش و سیاستپژوهی در زمینه اخلاق علم و فناوری و ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه اخلاق علم و فناوری)، ب: جامعه علمی (و از طریق مشاوره، پژوهش، مدیریت دانش و مدیریت هماهنگی طرح‌ها) ج: فناوران و صنعتکاران (و طریق جلسات حضوری، رسانههای دیجیتال و اجتماعات علمی و همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه اخلاق فناوری) و درنهایت عموم مردم (با آگاهیرسانی عمومی در زمینه اخلاق علم و فناوری، از طریق فعالیت‌های ترویجی) خواهند بود

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت تکنولوژی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی
 • سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت بازرگانی
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۴ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۶ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۷ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۸ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ زیرساخت سرویس‌گرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۴ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ جلسه‌داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در اداره‌ی کشور ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ آینده تولید علم در جهان و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ نقش جوامع علمی در توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ فلسفه تکنولوژی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ جایگاه پژوهش در نظام آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ بررسی اهداف کیفی ‌‌وکمی‌‌ توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامۀ چهارم توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ گزارش وضعیت تولید علمی در علوم و تکنولوژی تغذیه (۲۰۰۴-۱۹۶۹) ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ اقتصاد ایران دانشبرنیست؛ سرمایه گذاری در تولید علم ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ پیش‌بینی وضعیت علمی ایران در سال ۲۰۲۵ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ طراحی شبکه ارتباطی بین وزارت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ داده پایه Zoological record زیست‌شناسی جانوری و تنوع زیستی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ بررسی سناریوهای مختلف وضعیت علمی ایران تا سال ۱۴۰۰ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ طرح مطالعات منطقۀ ویژۀ علم، فنّاوری و گفتگو ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ نابسامانیهای علمی ناشی از فقدان جماعت علمی در کشور ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ساختار سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز پژوهشی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ گزارش منطق و روند توزیع بودجه سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌ها ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ تاریخچه ای از نزاع رئالیستها/ آنتی رئالیستها در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاه‌‌های خارج و داخل کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۰ گزارش امکان‌سنجی طرح بازنگری نظام آموزش علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۱ پروژه تدوین برنامه هدایتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۲ نمایه فصلنامه رهیافت ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۳ گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۴ بررسی نقش انجمن های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۵ فرایند تولید و تدوین سند ملی(برنامه راهبردی) آموزش و پرورش: تجربه ایران در آیینه جهان ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۶ قطب‌های علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۷ سندو توسعه علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۸ روند نمای گردش کاری پذیرش و چاپ آثار علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۹ بررسی امکانات توسعۀ نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع های هویتی قومی- محلی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۰ ارائه یک روش ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی در چهارچوب آئین نامه ارتقای علمی اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۱ تدوین پیش‌نویس سند کوتاه‌مدت توسعه علم و فناوری کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۲ تدوین ماموریت و توانمندی‌‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۳ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۴ طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور از محلول با هسته گذاری از بالا (TSSG) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۵ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۶ تدوین گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۷ مروری بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بند«و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۸ پایلوت آینده‌‌نگاری مناسب‌‌ترین فناوری‌‌های ایران ۱۴۰۴ «پامفا ۱۴۰۴» ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۹ اجتماع علمی جدید در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۰ مطالعه تطبیقی کنفرانس‌‌های سیاست علم وفناوری درجهان ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۱ برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۲ گزارش عملکرد موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۳ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۴ گزارش نهایی پروژه راه‌‌اندازی و نظارت بر عملکرد شبکه محاسباتی آزمایشگاه محاسبات علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۵ مشروح گزارش کارگاه اندازه‌‌گیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای راهنمای فراسکاتی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۶ سرعت بخشیدن به اجرای الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۷ امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۸ ساماندهی طرح‌های تحقیقاتی حمایتی و سیستم داوری در کمیته نانو ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۹ بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تهیه منابع علمی- پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۰ کاربرد تئوری آشوب در مطالعه سیستم‌‌های اقتصادی و آینده‌‌نگاری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۱ روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۲ رصد و مطالعه سیاست‌‌های ملی ترویج علم موجود در کشورهای G8، D8، هند و چین ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۳ RFP طرح ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۴ بررسی تأثیر برگزاری جشنواره ها و اهدای جوایز ملی در زمینه سازی استفاده از ابداعات و اختراعات و ترویج دستاوردهای پژوهشی کشور و راهکارهای بهبود آن در آینده ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۵ زنان، آموزش عالی و تولید علم در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۶ بررسي مؤلفه نهادها و مديريت نظام ملي نوآوري ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۷ بررسی ومطالعه راهکارهای فعال شدن"فن بازار" در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۸ ساختارشناسی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۹ تدوين و تنقيح مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حوزه پژوهش كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۰ مجموعه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۱ درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۲ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۳ پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۴ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۵ مطالعه و بررسی در سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تحقیقاتی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۶ تحلیلی بر روند نسبت مقالات منتشر شده در شش گروه علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۷ ساماندهی علمی خریدهای ارزی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۸ تعیین ضریب تأثیر متوسط مجلات بر حسب رشته در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۹ گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۰ گزارش تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۱ تدوین برنامه سه ساله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۲ مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۳ طرح تحول راهبردی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۴ بررسی قوانین مربوط به همکاری‌‌های بین‌‌المللی در فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۵ مکانيزم ها و راهکارهای کمک به توسعه فنّاوري در بخش های غير دولتی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۶ نقش کشش بازار در فرآیند خلق دانش (نگاهی مجدد به رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای تولید علم در ایران امروز) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۷ شناسایی مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۸ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار و تحلیل مفروض اسناد بالادستی مرتبط (ارایه خدمات مشاوره‌ای در خصوص برنامه‌‌ریزی پابرجا) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۹ بررسی وضعیت هم تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۰ تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در ایران ۱۳۸۶-۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۱ گزارش مطالعه اندازه گیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PhD در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۲ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربۀ ایران) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۳ طرح راهبردی تحول علم و فناوری؛ عوامل و موانع فرهنگی-اجتماعی رشد علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۴ بررسی چالشها و راهکارهای تقریب فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۵ نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۶ طرح تحول راهبردی علم و فناوری ج.ا.ا ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۷ طرح راهبردی تحول علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۸ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۹ مدیریت تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۰ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور: گزارش استدلالی تلفیق ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۱ اهداف کلان، اولویت ها و چالش های علم و فنّاوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۲ چالش‌‌های انتقال فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۳ ارزیابی تطبیقی یک‌‌ونیم دهه تولیدات علمی ایران و ده کشور جهان، براساس آمار پایگاه‌‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۴ تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجۀ پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۵ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۶ نقدی بر پیش‌‌نویس دوم نقشۀ جامع علمی کشور (نگارش شورای تخصصی نقشۀ جامع علمی کشور) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۷ ارزيابي عملكرد انجمن هاي علمي ايران و مقايسه فرآيند قانون تأسيس انجمن هاي علمي در ايران و هند ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۸ سند جامع توسعه هوافضای کشور(علوم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۹ مطالعات تطبیقی نظام تحقیقاتی در کشورهای کانادا، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، چین، ایرن، پاکستان، عربستان، مصر و همچنین رژیم صهیونیستی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۰ ارزیابی استراتژیهای تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم‌‌انداز ۲۰ سالۀ ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۱ شناسایی نقش‌‌آفرینان حوزۀ سیاست‌‌گذاری علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۲ بازشناسی ارتباط شاخص‌‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آن‌‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۳ سند توسعه بخشی انرژی هسته‌‌ای ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۴ سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۵ سند توسعه بخش "صنعت" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۶ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت دار و تحلیل فروض اسناد بالادستی مرتبط ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۷ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور کار گروه علم و دین (مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۸ تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۹ بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه‌‌های جامع دولتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۰ تدوین و جمع بندی اولویت‌‌های ملی پژوهش و فناوری کشور(بر اساس نیازها و اولویت‌‌های بخشی) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۱ پیشنهاد احکام علم و فناوری برای برنامه پنجم سازندگی بر اساس بسته‌‌های سیاستی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۲ طراحي پايگاه داده اسناد حوزه علم و فناوري و طبقه بندي مطالب بر اساس اجزاي نقشه جامع علمي كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۳ ارزیابی علم شیمی در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۴ بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان ایران در نمایه‌‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاهWEB Of Science با تاکید بر نقشه علم نگاشتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۵ بررسی مدل‌‌های موجود سیستم‌‌های اطلاعاتی پژوهشی در واحدهای پایلوت به منظور ارائه یک مدل اولیه برای سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۶ ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌‌های استنادی «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) در سال‌‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۷ مدل‌سازی، طراحی و امکان‌سنجی یک سنسور میکرونی بویایی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۸ ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریات ایرانی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۹ طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور و اجرای نسخه راهنمای آن در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۰ بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۱ بررسی تأثیر چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه برای حوزۀ فرهنگ و اجتماع در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۲ طراحی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات سریع طراحی آئرودینامیکی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۳ تدوین پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۴ خطوط راهنمای سیاستهای علم و فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۵ تحلیل موانع، مشکلات و عوامل مؤثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای رفع آن ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۶ آینده‌نگری فناوری اطلاعات در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۷ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۸ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۹ علم (تجربی) دینی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۰ طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد و ارتقا سازمان‌‌های سیاست پژوهی علم و فناوری در ایران به سازمان‌‌های یادگیرنده ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۱ تحليل شبكه نوآوري بين بخشهاي اقتصاد ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۲ تبیین ابعاد و چیستی کانون‌‌های تفکر سیاست علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۳ بررسی مقایسه‌‌ای سامانه‌‌های اطلاعات پژوهشی (Research Information System) معتبر و انتخاب یک الگوی مناسب به منظور استفاده عملیاتی در سامانه ملی علم و فناوری ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۴ ایران ۱۴۰۴: نخستین آینده‌‌نگاری فناوری ملی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۵ مطالعه مکانیزم نقش‌آفرینی موزه‌های علم و فناوری کشور در ترویج علم ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۶ ارائه الگوی ارزیابی نظام آموزش عالی ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۷ اندیشۀ تحول خلاق در گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای زیست‌‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌‌شناسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۸ طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی یک میکروروبات کپسولی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۹ تدوین شاخصهای ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسب ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۰ برنامه‌‌ریزی استراتژیک کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۱ تدوین سیاست‌‌های کلان علم و فناوری کشور و فرآیند اولویت‌‌گذاری و حمایت از اولویت‌‌های ملی در علم و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۲ ارائه مدل مطلوب سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ملی) بر اساس الگوی معماری سازمانی (FEAF) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۳ تحقیق در زمینه‌ی شیمی پپتید ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۴ تخمین و تحلیل تغییر تکنولوژی در صنعت ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۵ بررسی موانع موجود در افزایش کیفیت و کمیت مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مجلات معتبر علمی و بین المللی و راه های رفع آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۶ رهگیری حوزه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد اشاره در سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۷ تبارشناسی و آینده‌‌اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعۀ دانش‌‌محور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۸ پروژۀ طراحی و ترسیم نقشۀ جامع علمی و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۹ شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌‌های تخصصی در حوزه‌‌های موضوعی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۰ شناسایی نمایه‌‌ها و پایگاه‌‌های اطلاعات علمی بین‌‌المللی و تدوین راهکارهای پیوستن مجلات علمی ایرانی به آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۱ استخراج مدل بومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌‌های ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۲ نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۳ دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۴ اعتبارات تحقیقاتی کل کشور طی سال‌‌های قانون برنامۀ توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۸) و اقدامات صورت گرفته طی این سال‌‌ها جهت ترمیم اعتبارات تحقیقاتی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۵ سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش‌‌محور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۶ بررسی و ارزیابی اعتبارات بخش آموزش عالی و پژوهشی طی سال‌‌های برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۷ تبیین سیاست در حکمت اسلامی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۸ ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۹ سند فرابخشی تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۰ بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی در شش دانشگاه برگزیدۀ جهان ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۱ تأثیر ضایعات رادیواکتیو بر رفتار پوششی رسی مراکز دفن ضایعات هسته‌‌ای ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۲ اولویت بندی و انتخاب طرحهای کلان بلند مدت در حوزه کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۳ بررسی اجمالی پتانسل بهره‌‌برداری از منابع آب در مناطق خشک ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۴ تحليل و مقایسه وضع موجود آموزش اقتصاد اسلامی و اقتصاد هترودوکس در سطح بین المللی:دلالت هایی به منظور اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۵ عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌‌ای در اجتماع ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۶ ارائه یک مدل (معماری) نرم افزاری مناسب به منظور توسعه سامانه ملی اطلاعات علم و فناوری (سمات) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۷ تحلیل و ارزیابی آثار قوانین و سیاست‌‌های اقتصادی مؤثر بر توسعه علم و فناوری بر اساس تجارب کشورها ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۸ مقاوم‌‌سازی سازه‌‌های بنایی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۹ طراحی وساخت یک سیستم تحریک کننده عصبی ـ عضلانی کامپیوتری با قابلیت تحریک زیرجلدی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۰ آینده پژوهی صنعت الترونیک در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۱ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری حوزه سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۲ بررسی موانع تجاری‌‌سازی تحقیقات دانشگاهی در ایران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۳ سند پشتیبان و پیش نویس سند راهبردی ترویج علم ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۴ ارائه مدل سرمایه‌‌گذاری در علوم پایه جهت توسعه کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۵ مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۶ طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل‌‌یابی ساختاری تفسیری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۷ مدل سرمایه‌‌گذاری در علم (اولویت ها، برنامه ملی تحقیقات و طرح های کلان علمی) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۸ روش و مدیریت تحقیق ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۹ ارزیابی فعالیت¬های آموزشی– پژوهشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۰ روش‌‌ها و فنون تدریس ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۱ بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۲ خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۳ تدوین سند توسعه فناوری توربو در کشور ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۴ زبان فارسی، زبان علم «بازیاب جهانی زبان علم» ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۵ طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۶ معرفی الگوی بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های کشور و مقایسۀ آن با کشورهای پیشرفته ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۷ جامعه پذیری علمی در ایران؛ بررسی تاثیر جامعه پذیری علمی بر روند و فرآیند توسعه علمی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۸ مطالعه و تدوین سیستم تشخیص نفوذ در برنامه کاربردی مبتنی بر پایگاه داده‌‌ها ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۹ تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۰ آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۱ گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۲ سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۳ اولویت‌‌بندی معیارهای ارزیابی طرح‌‌های کلان ملی علمی و فناوری: مطالعه موردی- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۴ مطالعات سیاست‌‌گذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاست‌‌گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۵ به کارگیری گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای در اصلاح سرفصل‌‌های دروس رشتۀ اقتصاد از دیدگاه اسلامی: با تأکید بر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۶ مطالعات مقدماتی طرح کلان شبکۀ ملی اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۷ تعیین اولویت‌‌های پژوهشی و انتخاب طرح‌‌های کلان بلندمدت در حوزه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۸ نظامنامه جامع پژوهشی پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رویکرد موضوعی) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۹ مدیریت جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۰ راهبری و ارزیابی طرح‌‌های اجرایی بلندمدت و کلان متناسب با اولویت‌‌های علم و فناوری در حوزۀ دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی و تدوین اسناد علم و فناوری دفاع سایبری و دریایی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۱ طراحی ساز و کارها و خط‌‌مشی‌‌های مناسب برای تجاری‌‌سازی محصولات با ارزش از کنسانتره ایلمینیت ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۲ برنامه‌‌ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلول‌‌های خورشیدی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۳ ارائه مدلی برای انتخاب قطب‌های علمی، مطالعه موردی قطب‌های فناوری نانو ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۴ طرح تدوین برنامه پدافند غیرعامل کشور در آموزش عالی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۵ گونه‌‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۶ امکان‌سنجی و نیازسنجی طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد (MIR, IR) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۷ شناسایی مراکز و سازمان های فعال در زمینه اخلاق علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۸ تدوین الگوی اجرایی مقابله با سوانح پرتوی: بررسی امکان دزیمتری بیولوژیکی با تغییرات مولکولی در لنفوسیتهای انسان ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۹ مکمل یاری با ویتامین دی و تاثیر آنها بر فاکتور های خطر ساز قلبی و عروقی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۰ گزارش طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۱ گزارش عملکرد طرح پژوهشی سیاست گذاری و راهبری اجرایی پژوهش و فناوری در بخش انرژی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۲ شرح فعالیت‌های و نظام مدیریت دانش و مستندات اسناد راهبردی طرحهای کلان ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۳ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۴ تدوين راهنماي ملي اندازه گيري هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعريف چارچوب نهادي اندازه گيري، پايش و گزارش دهي شاخص شدت تحقيق و توسعه در ايران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۵ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۶ تدوین بسته برنامه های ترویج علم در چارچوب نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۷ تحلیل قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بررسی انسجام خط‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۸ بررسی تطبیقی مدل های دیپلماسی علم و فنّاوری:"پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ايران" ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۹ ارزیابی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده ‏نگاری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۰ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۱ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۲ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۳ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۴ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۵ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۶ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۷ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۸ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۹ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۰ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۱ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۲ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۳ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۴ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۵ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۶ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۷ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۸ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۹ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۰ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۱ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۲ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۳ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۴ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۵ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۶ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۷ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۸ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۹ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۳ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۴ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۶ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۷ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۸ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۹ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۴۶۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۳ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۴ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۵ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۶ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۷ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۴۶۸ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۴۶۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۰ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۱ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۲ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۳ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۴ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۵ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۶ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۷ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۴۷۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۴ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۵ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۴۸۶ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۷ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۸ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۹ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۰ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۱ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۲ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۴۹۳ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹۴ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: اقتصاد علم

معرفی، اهداف و چشم‌اندازها

یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصیب جامعه نشود، نمی تواند منشا رفاه عمومی و ثروت انسان ها باشند. این موضوع با تجاری سازی تحقق می یابد که یکی از پیچیده ترین مراحل فرایند نوآوری فناورانه استو هیچ الگوی قطعی و بلامنازعی برای آن وجود ندارد. با ظهور اقتصاد دانش بنیان در اواخر قرن بیستم خط¬مشی-های آموزش عالی نیز محتمل تغییراتی شده اند که سبب گردیده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مانند شرکت های خصوصی برای کسب منابع مالی ایفای نقش کنند. امروزه نگرش سنتی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان تولید کننده و اشاعه دهنده علم و دانش مورد تجدیدنظر قرارگرفته است، در این نگرش جدید دانشگاهها دارای مسئولیت بیشتری جهت تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثروت جامعه هستند. کشورهای دارای اقتصاد پویا و متحرک، دانشگاههای قوی دارند که با دولت، صنعت و تجارت ارتباط و هماهنگی همه¬جانبه دارند. یکی از بسترهای توسعه این ارتباط جهت گیری در تبدیل تولیدات علمی دانشگاهها به محصولات تجاری است. لذا ایجاد بسترهایی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و ارائه دانش به بازار جزء ضروریات عصر حاضر است که علاوه بر فراهم کردن ارزش اقتصادی قابل توجه برای سازمان مبدا منجر به رشد فنی، اقتصادی و افزایش رفاه کلی جامعه می گردد. تجاری سازی موفق فناوری حداقل نیاز به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک فرد یا شرکت کارآفرین با منابع و توانمندی-های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد. گروه اقتصاد علم در سال ۱۳۸۴ با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزه علوم انسانی و اجتماعی به عنوان یکی از گروه های هفتگانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکیل گردید.

چشم انداز گروه اقتصاد علم، تجاری سازی تحقیقات حوزه علوم انسانی و عملیاتی ساختن دانش فراگیر شده در دانشگاه و به کارگیری آنها در محیط خارج دانشگاه برای ایجاد درآمد و کسب منفعت اقتصادی برای فراگیران آن است.

شرح وظایف و عملکرد

 • بررسی زمینه ها و راه های اقتصادی کردن پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
 • تحلیل و بررسی موانع تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • مطالعه و تحقیق و ارائه روش های ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم و فناوری
 • مطالعه در حوزه اقتصاد دانش بنیان
 • مطالعه بر روی بهبود سیستم بودجه ریزی پژوهش کشور
 • تحلیل و ارزیابی بودجه علم
 • مطالعه و اندازه گیری آثار اقتصاد علم و فنّاوری
 • پیچیدگی اقتصادی
 • نظام توسعه منابع مالی وزارت عتف

پروژه‌ها

طی سالهای گذشته پروژه های متعددی توسط محققان گروه تدوین و منتشر شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی)
 • شناسایی مرز قابلیتهای فناورانه همجوار در صنایع ایران
 • سنجش رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی
 • ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی / انسانی دانشگاهها
 • دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاههای اجرایی
 • بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی
 • شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 • سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش محور
 • بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاههای خارج و داخل کشور
 • امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری
 • تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجه پژوهشی کشور سال ۱۳۸۵
 • تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجه پژوهشی کشور سال ۱۳۸۶
 • دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه
 • ارائه برآورد دقیق و راهکارهای مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران
 • آسیب شناسی نظام ملی نوآوری در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان (مورد مطالعه:اقتصاد ایران)

کتاب ها

 • مقدمه ای بر ظرفیت جذب دانش و فناوری: کلید مغفول توسعه، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • ترجمه :قدرت گرافیک اطلاعات: استفاده از تصاویر برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبان، نشر چاپار
 • ترجمه: چرا اطلاعات رشد می یابد، سزار هیدالگو، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • علم و فناوری در اندیشه های اقتصادی، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • جایگاه ایران در آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • شناسایی بنیان های اقتصاد دانش بنیان، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • نقد کتاب گردشگری و توسعه اقتصادی در اقیانوس هند، مجله مطالعات جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
 • جامعه دانش در کشورهای عربی و منا
 • ترجمه و تالیف: اطلس پیچیدگی اقتصادی، انتشارات مرکز نشر بازرگانی

مخاطبان

به طور کلی مخاطبان ما شامل سه گروه هستند:

 • جامعه علمی(شامل اساتید، دانشگاهها و محققین)
 • سیاستگذاران و سیاستمداران حوزه علم فناوری و نوآوری
 • فناوران و صنعتکاران حوزه اقتصادی
 • شرکت های دانش بنیان
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت تکنولوژی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی
 • سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت بازرگانی
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۴ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۶ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۷ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۸ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ زیرساخت سرویس‌گرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۴ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ جلسه‌داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در اداره‌ی کشور ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ آینده تولید علم در جهان و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ نقش جوامع علمی در توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ فلسفه تکنولوژی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ جایگاه پژوهش در نظام آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ بررسی اهداف کیفی ‌‌وکمی‌‌ توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامۀ چهارم توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ گزارش وضعیت تولید علمی در علوم و تکنولوژی تغذیه (۲۰۰۴-۱۹۶۹) ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ اقتصاد ایران دانشبرنیست؛ سرمایه گذاری در تولید علم ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ پیش‌بینی وضعیت علمی ایران در سال ۲۰۲۵ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ طراحی شبکه ارتباطی بین وزارت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ داده پایه Zoological record زیست‌شناسی جانوری و تنوع زیستی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ بررسی سناریوهای مختلف وضعیت علمی ایران تا سال ۱۴۰۰ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ طرح مطالعات منطقۀ ویژۀ علم، فنّاوری و گفتگو ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ نابسامانیهای علمی ناشی از فقدان جماعت علمی در کشور ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ساختار سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز پژوهشی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ گزارش منطق و روند توزیع بودجه سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌ها ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ تاریخچه ای از نزاع رئالیستها/ آنتی رئالیستها در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاه‌‌های خارج و داخل کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۰ گزارش امکان‌سنجی طرح بازنگری نظام آموزش علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۱ پروژه تدوین برنامه هدایتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۲ نمایه فصلنامه رهیافت ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۳ گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۴ بررسی نقش انجمن های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۵ فرایند تولید و تدوین سند ملی(برنامه راهبردی) آموزش و پرورش: تجربه ایران در آیینه جهان ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۶ قطب‌های علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۷ سندو توسعه علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۸ روند نمای گردش کاری پذیرش و چاپ آثار علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۹ بررسی امکانات توسعۀ نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع های هویتی قومی- محلی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۰ ارائه یک روش ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی در چهارچوب آئین نامه ارتقای علمی اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۱ تدوین پیش‌نویس سند کوتاه‌مدت توسعه علم و فناوری کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۲ تدوین ماموریت و توانمندی‌‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۳ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۴ طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور از محلول با هسته گذاری از بالا (TSSG) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۵ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۶ تدوین گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۷ مروری بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بند«و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۸ پایلوت آینده‌‌نگاری مناسب‌‌ترین فناوری‌‌های ایران ۱۴۰۴ «پامفا ۱۴۰۴» ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۹ اجتماع علمی جدید در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۰ مطالعه تطبیقی کنفرانس‌‌های سیاست علم وفناوری درجهان ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۱ برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۲ گزارش عملکرد موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۳ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۴ گزارش نهایی پروژه راه‌‌اندازی و نظارت بر عملکرد شبکه محاسباتی آزمایشگاه محاسبات علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۵ مشروح گزارش کارگاه اندازه‌‌گیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای راهنمای فراسکاتی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۶ سرعت بخشیدن به اجرای الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۷ امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۸ ساماندهی طرح‌های تحقیقاتی حمایتی و سیستم داوری در کمیته نانو ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۹ بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تهیه منابع علمی- پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۰ کاربرد تئوری آشوب در مطالعه سیستم‌‌های اقتصادی و آینده‌‌نگاری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۱ روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۲ رصد و مطالعه سیاست‌‌های ملی ترویج علم موجود در کشورهای G8، D8، هند و چین ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۳ RFP طرح ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۴ بررسی تأثیر برگزاری جشنواره ها و اهدای جوایز ملی در زمینه سازی استفاده از ابداعات و اختراعات و ترویج دستاوردهای پژوهشی کشور و راهکارهای بهبود آن در آینده ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۵ زنان، آموزش عالی و تولید علم در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۶ بررسي مؤلفه نهادها و مديريت نظام ملي نوآوري ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۷ بررسی ومطالعه راهکارهای فعال شدن"فن بازار" در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۸ ساختارشناسی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۹ تدوين و تنقيح مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حوزه پژوهش كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۰ مجموعه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۱ درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۲ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۳ پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۴ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۵ مطالعه و بررسی در سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تحقیقاتی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۶ تحلیلی بر روند نسبت مقالات منتشر شده در شش گروه علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۷ ساماندهی علمی خریدهای ارزی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۸ تعیین ضریب تأثیر متوسط مجلات بر حسب رشته در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۹ گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۰ گزارش تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۱ تدوین برنامه سه ساله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۲ مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۳ طرح تحول راهبردی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۴ بررسی قوانین مربوط به همکاری‌‌های بین‌‌المللی در فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۵ مکانيزم ها و راهکارهای کمک به توسعه فنّاوري در بخش های غير دولتی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۶ نقش کشش بازار در فرآیند خلق دانش (نگاهی مجدد به رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای تولید علم در ایران امروز) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۷ شناسایی مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۸ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار و تحلیل مفروض اسناد بالادستی مرتبط (ارایه خدمات مشاوره‌ای در خصوص برنامه‌‌ریزی پابرجا) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۹ بررسی وضعیت هم تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۰ تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در ایران ۱۳۸۶-۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۱ گزارش مطالعه اندازه گیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PhD در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۲ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربۀ ایران) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۳ طرح راهبردی تحول علم و فناوری؛ عوامل و موانع فرهنگی-اجتماعی رشد علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۴ بررسی چالشها و راهکارهای تقریب فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۵ نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۶ طرح تحول راهبردی علم و فناوری ج.ا.ا ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۷ طرح راهبردی تحول علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۸ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۹ مدیریت تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۰ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور: گزارش استدلالی تلفیق ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۱ اهداف کلان، اولویت ها و چالش های علم و فنّاوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۲ چالش‌‌های انتقال فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۳ ارزیابی تطبیقی یک‌‌ونیم دهه تولیدات علمی ایران و ده کشور جهان، براساس آمار پایگاه‌‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۴ تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجۀ پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۵ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۶ نقدی بر پیش‌‌نویس دوم نقشۀ جامع علمی کشور (نگارش شورای تخصصی نقشۀ جامع علمی کشور) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۷ ارزيابي عملكرد انجمن هاي علمي ايران و مقايسه فرآيند قانون تأسيس انجمن هاي علمي در ايران و هند ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۸ سند جامع توسعه هوافضای کشور(علوم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۹ مطالعات تطبیقی نظام تحقیقاتی در کشورهای کانادا، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، چین، ایرن، پاکستان، عربستان، مصر و همچنین رژیم صهیونیستی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۰ ارزیابی استراتژیهای تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم‌‌انداز ۲۰ سالۀ ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۱ شناسایی نقش‌‌آفرینان حوزۀ سیاست‌‌گذاری علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۲ بازشناسی ارتباط شاخص‌‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آن‌‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۳ سند توسعه بخشی انرژی هسته‌‌ای ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۴ سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۵ سند توسعه بخش "صنعت" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۶ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت دار و تحلیل فروض اسناد بالادستی مرتبط ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۷ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور کار گروه علم و دین (مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۸ تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۹ بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه‌‌های جامع دولتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۰ تدوین و جمع بندی اولویت‌‌های ملی پژوهش و فناوری کشور(بر اساس نیازها و اولویت‌‌های بخشی) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۱ پیشنهاد احکام علم و فناوری برای برنامه پنجم سازندگی بر اساس بسته‌‌های سیاستی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۲ طراحي پايگاه داده اسناد حوزه علم و فناوري و طبقه بندي مطالب بر اساس اجزاي نقشه جامع علمي كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۳ ارزیابی علم شیمی در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۴ بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان ایران در نمایه‌‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاهWEB Of Science با تاکید بر نقشه علم نگاشتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۵ بررسی مدل‌‌های موجود سیستم‌‌های اطلاعاتی پژوهشی در واحدهای پایلوت به منظور ارائه یک مدل اولیه برای سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۶ ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌‌های استنادی «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) در سال‌‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۷ مدل‌سازی، طراحی و امکان‌سنجی یک سنسور میکرونی بویایی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۸ ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریات ایرانی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۹ طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور و اجرای نسخه راهنمای آن در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۰ بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۱ بررسی تأثیر چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه برای حوزۀ فرهنگ و اجتماع در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۲ طراحی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات سریع طراحی آئرودینامیکی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۳ تدوین پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۴ خطوط راهنمای سیاستهای علم و فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۵ تحلیل موانع، مشکلات و عوامل مؤثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای رفع آن ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۶ آینده‌نگری فناوری اطلاعات در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۷ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۸ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۹ علم (تجربی) دینی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۰ طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد و ارتقا سازمان‌‌های سیاست پژوهی علم و فناوری در ایران به سازمان‌‌های یادگیرنده ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۱ تحليل شبكه نوآوري بين بخشهاي اقتصاد ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۲ تبیین ابعاد و چیستی کانون‌‌های تفکر سیاست علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۳ بررسی مقایسه‌‌ای سامانه‌‌های اطلاعات پژوهشی (Research Information System) معتبر و انتخاب یک الگوی مناسب به منظور استفاده عملیاتی در سامانه ملی علم و فناوری ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۴ ایران ۱۴۰۴: نخستین آینده‌‌نگاری فناوری ملی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۵ مطالعه مکانیزم نقش‌آفرینی موزه‌های علم و فناوری کشور در ترویج علم ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۶ ارائه الگوی ارزیابی نظام آموزش عالی ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۷ اندیشۀ تحول خلاق در گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای زیست‌‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌‌شناسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۸ طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی یک میکروروبات کپسولی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۹ تدوین شاخصهای ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسب ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۰ برنامه‌‌ریزی استراتژیک کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۱ تدوین سیاست‌‌های کلان علم و فناوری کشور و فرآیند اولویت‌‌گذاری و حمایت از اولویت‌‌های ملی در علم و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۲ ارائه مدل مطلوب سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ملی) بر اساس الگوی معماری سازمانی (FEAF) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۳ تحقیق در زمینه‌ی شیمی پپتید ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۴ تخمین و تحلیل تغییر تکنولوژی در صنعت ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۵ بررسی موانع موجود در افزایش کیفیت و کمیت مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مجلات معتبر علمی و بین المللی و راه های رفع آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۶ رهگیری حوزه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد اشاره در سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۷ تبارشناسی و آینده‌‌اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعۀ دانش‌‌محور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۸ پروژۀ طراحی و ترسیم نقشۀ جامع علمی و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۹ شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌‌های تخصصی در حوزه‌‌های موضوعی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۰ شناسایی نمایه‌‌ها و پایگاه‌‌های اطلاعات علمی بین‌‌المللی و تدوین راهکارهای پیوستن مجلات علمی ایرانی به آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۱ استخراج مدل بومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌‌های ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۲ نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۳ دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۴ اعتبارات تحقیقاتی کل کشور طی سال‌‌های قانون برنامۀ توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۸) و اقدامات صورت گرفته طی این سال‌‌ها جهت ترمیم اعتبارات تحقیقاتی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۵ سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش‌‌محور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۶ بررسی و ارزیابی اعتبارات بخش آموزش عالی و پژوهشی طی سال‌‌های برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۷ تبیین سیاست در حکمت اسلامی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۸ ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۹ سند فرابخشی تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۰ بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی در شش دانشگاه برگزیدۀ جهان ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۱ تأثیر ضایعات رادیواکتیو بر رفتار پوششی رسی مراکز دفن ضایعات هسته‌‌ای ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۲ اولویت بندی و انتخاب طرحهای کلان بلند مدت در حوزه کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۳ بررسی اجمالی پتانسل بهره‌‌برداری از منابع آب در مناطق خشک ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۴ تحليل و مقایسه وضع موجود آموزش اقتصاد اسلامی و اقتصاد هترودوکس در سطح بین المللی:دلالت هایی به منظور اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۵ عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌‌ای در اجتماع ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۶ ارائه یک مدل (معماری) نرم افزاری مناسب به منظور توسعه سامانه ملی اطلاعات علم و فناوری (سمات) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۷ تحلیل و ارزیابی آثار قوانین و سیاست‌‌های اقتصادی مؤثر بر توسعه علم و فناوری بر اساس تجارب کشورها ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۸ مقاوم‌‌سازی سازه‌‌های بنایی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۹ طراحی وساخت یک سیستم تحریک کننده عصبی ـ عضلانی کامپیوتری با قابلیت تحریک زیرجلدی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۰ آینده پژوهی صنعت الترونیک در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۱ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری حوزه سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۲ بررسی موانع تجاری‌‌سازی تحقیقات دانشگاهی در ایران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۳ سند پشتیبان و پیش نویس سند راهبردی ترویج علم ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۴ ارائه مدل سرمایه‌‌گذاری در علوم پایه جهت توسعه کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۵ مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۶ طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل‌‌یابی ساختاری تفسیری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۷ مدل سرمایه‌‌گذاری در علم (اولویت ها، برنامه ملی تحقیقات و طرح های کلان علمی) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۸ روش و مدیریت تحقیق ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۹ ارزیابی فعالیت¬های آموزشی– پژوهشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۰ روش‌‌ها و فنون تدریس ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۱ بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۲ خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۳ تدوین سند توسعه فناوری توربو در کشور ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۴ زبان فارسی، زبان علم «بازیاب جهانی زبان علم» ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۵ طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۶ معرفی الگوی بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های کشور و مقایسۀ آن با کشورهای پیشرفته ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۷ جامعه پذیری علمی در ایران؛ بررسی تاثیر جامعه پذیری علمی بر روند و فرآیند توسعه علمی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۸ مطالعه و تدوین سیستم تشخیص نفوذ در برنامه کاربردی مبتنی بر پایگاه داده‌‌ها ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۹ تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۰ آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۱ گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۲ سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۳ اولویت‌‌بندی معیارهای ارزیابی طرح‌‌های کلان ملی علمی و فناوری: مطالعه موردی- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۴ مطالعات سیاست‌‌گذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاست‌‌گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۵ به کارگیری گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای در اصلاح سرفصل‌‌های دروس رشتۀ اقتصاد از دیدگاه اسلامی: با تأکید بر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۶ مطالعات مقدماتی طرح کلان شبکۀ ملی اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۷ تعیین اولویت‌‌های پژوهشی و انتخاب طرح‌‌های کلان بلندمدت در حوزه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۸ نظامنامه جامع پژوهشی پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رویکرد موضوعی) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۹ مدیریت جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۰ راهبری و ارزیابی طرح‌‌های اجرایی بلندمدت و کلان متناسب با اولویت‌‌های علم و فناوری در حوزۀ دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی و تدوین اسناد علم و فناوری دفاع سایبری و دریایی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۱ طراحی ساز و کارها و خط‌‌مشی‌‌های مناسب برای تجاری‌‌سازی محصولات با ارزش از کنسانتره ایلمینیت ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۲ برنامه‌‌ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلول‌‌های خورشیدی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۳ ارائه مدلی برای انتخاب قطب‌های علمی، مطالعه موردی قطب‌های فناوری نانو ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۴ طرح تدوین برنامه پدافند غیرعامل کشور در آموزش عالی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۵ گونه‌‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۶ امکان‌سنجی و نیازسنجی طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد (MIR, IR) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۷ شناسایی مراکز و سازمان های فعال در زمینه اخلاق علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۸ تدوین الگوی اجرایی مقابله با سوانح پرتوی: بررسی امکان دزیمتری بیولوژیکی با تغییرات مولکولی در لنفوسیتهای انسان ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۹ مکمل یاری با ویتامین دی و تاثیر آنها بر فاکتور های خطر ساز قلبی و عروقی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۰ گزارش طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۱ گزارش عملکرد طرح پژوهشی سیاست گذاری و راهبری اجرایی پژوهش و فناوری در بخش انرژی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۲ شرح فعالیت‌های و نظام مدیریت دانش و مستندات اسناد راهبردی طرحهای کلان ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۳ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۴ تدوين راهنماي ملي اندازه گيري هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعريف چارچوب نهادي اندازه گيري، پايش و گزارش دهي شاخص شدت تحقيق و توسعه در ايران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۵ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۶ تدوین بسته برنامه های ترویج علم در چارچوب نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۷ تحلیل قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بررسی انسجام خط‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۸ بررسی تطبیقی مدل های دیپلماسی علم و فنّاوری:"پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ايران" ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۹ ارزیابی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده ‏نگاری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۰ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۱ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۲ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۳ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۴ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۵ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۶ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۷ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۸ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۹ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۰ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۱ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۲ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۳ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۴ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۵ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۶ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۷ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۸ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۹ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۰ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۱ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۲ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۳ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۴ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۵ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۶ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۷ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۸ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۹ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۴۵۳ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۴ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۶ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۷ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۸ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۴۵۹ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۴۶۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۳ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۴ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۵ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۶ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۴۶۷ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۴۶۸ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۴۶۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۰ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۱ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۲ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۳ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۴ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۵ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۶ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۴۷۷ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۴۷۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۴ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۴۸۵ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۴۸۶ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۷ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۸ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۸۹ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۰ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۱ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۴۹۲ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۴۹۳ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹۴ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: آینده اندیشی

اهداف و چشم اندازها

اهداف تعیین شده از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای این گروه، آینده‌اندیشی درباره وضعیت علم و فناوری در ایران و جهان، آینده‌اندیشی درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی فناوری‌های نوین در کشور، بررسی نیازهای تحقیقاتی کنونی کشور، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با نیازهای آینده، بررسی‌های لازم برای تعیین اولویت‌های ایجاد و گسترش واحدهای پژوهشی برحسب رشته‌های تخصصی و توزیع جغرافیایی، نیازسنجی و برآورد اعتبارات پژوهشی در سطح کلان و به تفکیک رشته‌های تحقیقاتی مورد نیاز، مطالعه در زمینه گسترش دوره‌های آموزش تکمیلی در دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از تحقیقات انجام شده در این دوره‌ها می‌باشد

ما نیز در راستای اهداف تعیین شده اصلی‌ترین ماموریتی را که برای خودمان تعریف کرده ایم عبارت از تغییر مسیراز آینده نگاری صرفا تکنولوژیک به سمت آینده نگاری اجتماعی است. تا زمانی که با عامه مردم و جامعه گفتگو و تعاملی صورت نگیرد مسلما نخواهیم توانست  تاثیر گذاری مطلوب داشته باشیم، این مهم نه تنها برای آینده نگاری که برای تمام علوم صادق است. در همین راستا ما تلاش داریم در سال آینده فعالیت‌هایی را براین اساس تعریف کنیم تا در مسیر انتخاب شده گام برداریم به این ترتیب که با تدوین برنامه‌هایی، جامعه و شهروندان را در این زمینه آینده نگاری دخیل کنیم  و زمینه ای برای تبدیل جامعه به یک جامعه با نگاه رو به جلو و آینده نگر فراهم کنیم.

فعالیت‌ها و عملکرد

نگاه ما به عرصه‌های مختلف علوم عام بوده و بیشتر روی مفاهیم و مبانی کار کرده ایم و از تمرکز بر روی حوزه ای خاص پرهیز داشته ایم. در همین راستا هم کار پژوهشی و هم آموزشی زیادی انجام شده است.

برای تعامل با جامعه و دخالت دادن آن‌ها در عرصه آینده اندیشی علم تلاش داریم به نوعی مفاهیم و مولفه‌های علوم مختلف را با استفاده از ابزارهایی در جامعه قابل فهم کنیم و سپس آن را ترویج و گسترش دهیم به عبارت بهتر این مفاهیم باید برای مخاطب عام و عموم مردم قابل درک باشد نه صرفا مخاطب تحصیلکرده و خاصدر همین راستا مجموعه ای از برنامه‌ها از سال گذشته تدوین شده است: از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن مدیریت فناوری و تداوم  این سلسله نشست‌ها در حوزه‌های مختلف در سال جاری و آینده. یکی از برنامه‌های مهم و قابل توجه که رویکرد جدیدی در زمینه همگانی کردن مفاهیم علمی دارد برگزاری سلسلسه نشست‌هایی حول محور فیلم و آینده می‌باشد که دارای مخاطب عام است و تلاش دارد مفاهیم آینده پژوهی را در قالب فیلم‌ها و زمینه‌هایی که عموم جامعه با آن آشنا و مرتبط است بازشناسی کند.این فیلم‌ها صرفا شامل فیلم‌هایی نیست که در آن‌ها تکنولوژی‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی فقط دربرگیرنده آینده نیست چرا که آینده پژوهشی اساسا مبتنی بر زمان (هم گذشته هم حال و هم آینده) است، یعنی در حوزه آینده پژوهی صرفا در مورد آینده صحبت نمی کنیم بلکه در مورد آینده‌هایی هم بحث می‌شود که ریشه در گذشته دارد چون موضوع اصلی مورد بحث در آینده پژوهی زمان است به عنوان مثال اگر فرض کنیم در جنگ جهانی دوم آلمان به روسیه حمله نکرده بود و پیروز این جنگ می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد پاسخ به این سوال در حوزه آینده پژوهی است.

بخشی از تکنولوژی هراسی هم با پروژه‌های آینده نگاری و آینده پژوهی قابل رفع است.این که گاهی گفته می‌شود ما تکنوفوبیا یا تکنولوژی گریزهستیم و از پذیرش فناوری‌های جدید هراس داریم دارای دلایل مختلفی است گاهی این ترس از خود فناوری نیست و به دلیل پیامدهای سیاسی-اجتماعی است که آن تکنولوژی به دنبال دارد چرا که گاهی فناوری بازیگران جدیدی را وارد عرصه اجتماع می‌کند که باعث تغییر زمین بازی و در نتیجه هراس می‌شود یعنی کارگزاران از اهمیت فناوری آگاهی کامل دارند و بنابراین عامدانه و آگاهانه این فناوری طرد و پس زده می‌شود که در این بخش پروژها و فعالیت‌های آینده نگاری تاثیری چندانی بر پذیرش فناوری نخواهدداشت، اما زمانی این ترس از خود تکنولوژی جدیدی است که وارد بازار شده است که با تعریف پژوهش‌ها و انجام  و اجرای آن‌ها در سطح جامعه این نوع فناوری هراسی را می‌توان کاهش داد و یا حتی از بین برد.همانطور که گفته شد گاهی سیاست گزاران با آگاهی از اهمیت تکنولوژی ترجیح می‌دهند تاخیر زمانی برای ورود آن فناوری به جامعه وجود داشته باشه تا بتوانند جلو بعضی از پیامد‌هایی نامطلوب آن را بگیرند، پس گاهی منافع ملی و گاه منافع قردی عامل این هراس است. اگرمنافع فردی و خصوصی و گروهی که ارتباطی به نظام حاکمیتی ندارند سبب ترس از فناوری شود  مانند واکنش منفی صنعت فیلم به ورود سی دی به این عرصه یا  ترس صنعت موسیقی از ورود اینترنت، با کمک اینده نگاری می‌توان مشکل ورود فناوری‌های جدید به جامعه را حل کرد.

پروژه‌های علمی انجام شده یا در حال انجام

اولین خروجی این گروه برنامه پایلوت  آینده نگاری ملی مناسب‌ترین فناوری‌های ایران یا همان پروژه  پامفا بود که با همکاری وزارت صنایع انجام شد و ما حصل آن  تشکیل  هشت حوزه مختلف فناوری بود که نهایتا ۵ کتاب از نتیجه این پروژه منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.

همچنین در ۴ دوره اقدام به  پزیرش دانشجو در مقطع دکتری شد که اولین فارغ التحصیل آن طی ماه آینده از رساله خود در زمینه آینده رگولاتوری و حوزه رسانه‌های دیجیتال دفاع می‌کند.

پروژه‌های فعلی متمرکز بر چند سرفصل اصلی هست یکی از آنها، حوزه فناوری‌های مرتبط با انرژی و حکمرانی سطح انرژی  و آینده وضعیت آن است. با توجه به این که ایران یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است و به نوعی ایران را با این صنعت میشناسند تلاش ما تمرکز بر این حوزه با همکاری وزارت نفت به منظور تهیه پیوست‌های مربوط به قراردادهای جدید نفتی است. این فعالیت از  ابتدای سال آغاز شده است.

از دیگرپروژه‌های مهم پروژه ای در حوزه آی تی  است در این زمینه فعالیت‌هایی را در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهیه ی یک نوع رهنگاشت آینده این صعنت در کشور آغاز کرده ایم.

پروژه مهم دیگر مربوط به وضعیت حکمرانی است. در حال حاضر وضعیت حکمرانی دنیا دچار تغییر شده و حاکمیت‌های ملی و متمرکز و دولت محور به سمت حکمرانی‌های متقاطع مشارکتی سوق پیدا کرده است که بازیگران جدیدی در عرصه‌های  مختلف با ابعاد متفاوت درگیر آن هستند. این مسئله از موضاعات جذابی بوده که با توجه به توان موجود، در دستور کار پژوهشی قرار گرفته و پروژه‌هایی برای آن تعریف شده است که امیدواریم بتوانیم طی سال یا سال‌های آینده نتایج آن را به صورت کتاب یا نشست به جامعه عرضه کنیم.

مخاطبان

قبلا مخاطبان ما در سطوح  سیاست گزاری و خبرگان عرصه‌های علمی بودند ولی در حال حاضر در حال تغییر  این رویکرد هستیم یعنی در برنامه‌هایمان جامعه عمومی را هم به عنوان مخاطب جدی درنظر می‌گیریم و این باعث آشنایی جامعه با این حوزه و تشویق مشارکت آن‌ها در این عرصه‌ها می‌شود.

مشکلات و تنگناها

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ما در حال حاضر می‌توان گفت صرفا بر  توسعه علم تمرکز کرده اند که برنامه درستی نیست چرا که این علم نمی تواند نتایج چندان ثمربخشی برای جامعه داشته باشد چون به همراه جامعه رشد نیافته است. مراکز دانشگاهی و آموزشی ما باید به سمت ترویج علم در سطوح مختلف جامعه پیش روند تا مردم با آن آشنا شوند و به پیشرفت آن کمک کنند. در نظام دانشگاهی و پژوهشی ما جایگاهی برای ارتباط با جامعه دیده نشده است و همین باعث فاصله و شکاف بین این مراکز و مردم شده است که باعث اختلال در توسعه همه جانبه می‌شود.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت تکنولوژی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی
 • سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت بازرگانی
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • علوم سیاسی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۴ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۶ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۷ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۸ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ زیرساخت سرویس‌گرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۴ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ جلسه‌داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در اداره‌ی کشور ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ آینده تولید علم در جهان و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ نقش جوامع علمی در توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ فلسفه تکنولوژی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ جایگاه پژوهش در نظام آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ بررسی اهداف کیفی ‌‌وکمی‌‌ توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامۀ چهارم توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ گزارش وضعیت تولید علمی در علوم و تکنولوژی تغذیه (۲۰۰۴-۱۹۶۹) ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ اقتصاد ایران دانشبرنیست؛ سرمایه گذاری در تولید علم ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ پیش‌بینی وضعیت علمی ایران در سال ۲۰۲۵ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ طراحی شبکه ارتباطی بین وزارت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ داده پایه Zoological record زیست‌شناسی جانوری و تنوع زیستی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ بررسی سناریوهای مختلف وضعیت علمی ایران تا سال ۱۴۰۰ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ طرح مطالعات منطقۀ ویژۀ علم، فنّاوری و گفتگو ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ نابسامانیهای علمی ناشی از فقدان جماعت علمی در کشور ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ساختار سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز پژوهشی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ گزارش منطق و روند توزیع بودجه سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌ها ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ تاریخچه ای از نزاع رئالیستها/ آنتی رئالیستها در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاه‌‌های خارج و داخل کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۰ گزارش امکان‌سنجی طرح بازنگری نظام آموزش علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۱ پروژه تدوین برنامه هدایتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۲ نمایه فصلنامه رهیافت ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۳ گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۴ بررسی نقش انجمن های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۵ فرایند تولید و تدوین سند ملی(برنامه راهبردی) آموزش و پرورش: تجربه ایران در آیینه جهان ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۶ قطب‌های علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۷ سندو توسعه علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۸ روند نمای گردش کاری پذیرش و چاپ آثار علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۹ بررسی امکانات توسعۀ نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع های هویتی قومی- محلی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۰ ارائه یک روش ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی در چهارچوب آئین نامه ارتقای علمی اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۱ تدوین پیش‌نویس سند کوتاه‌مدت توسعه علم و فناوری کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۲ تدوین ماموریت و توانمندی‌‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۳ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۴ طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور از محلول با هسته گذاری از بالا (TSSG) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۵ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۶ تدوین گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۷ مروری بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بند«و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۸ پایلوت آینده‌‌نگاری مناسب‌‌ترین فناوری‌‌های ایران ۱۴۰۴ «پامفا ۱۴۰۴» ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۹ اجتماع علمی جدید در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۰ مطالعه تطبیقی کنفرانس‌‌های سیاست علم وفناوری درجهان ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۱ برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۲ گزارش عملکرد موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۳ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۴ گزارش نهایی پروژه راه‌‌اندازی و نظارت بر عملکرد شبکه محاسباتی آزمایشگاه محاسبات علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۵ مشروح گزارش کارگاه اندازه‌‌گیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای راهنمای فراسکاتی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۶ سرعت بخشیدن به اجرای الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۷ امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۸ ساماندهی طرح‌های تحقیقاتی حمایتی و سیستم داوری در کمیته نانو ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۹ بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تهیه منابع علمی- پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۰ کاربرد تئوری آشوب در مطالعه سیستم‌‌های اقتصادی و آینده‌‌نگاری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۱ روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۲ رصد و مطالعه سیاست‌‌های ملی ترویج علم موجود در کشورهای G8، D8، هند و چین ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۳ RFP طرح ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۴ بررسی تأثیر برگزاری جشنواره ها و اهدای جوایز ملی در زمینه سازی استفاده از ابداعات و اختراعات و ترویج دستاوردهای پژوهشی کشور و راهکارهای بهبود آن در آینده ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۵ زنان، آموزش عالی و تولید علم در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۶ بررسي مؤلفه نهادها و مديريت نظام ملي نوآوري ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۷ بررسی ومطالعه راهکارهای فعال شدن"فن بازار" در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۸ ساختارشناسی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۹ تدوين و تنقيح مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حوزه پژوهش كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۰ مجموعه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۱ درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۲ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۳ پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۴ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۵ مطالعه و بررسی در سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تحقیقاتی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۶ تحلیلی بر روند نسبت مقالات منتشر شده در شش گروه علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۷ ساماندهی علمی خریدهای ارزی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۸ تعیین ضریب تأثیر متوسط مجلات بر حسب رشته در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۹ گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۰ گزارش تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۱ تدوین برنامه سه ساله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۲ مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۳ طرح تحول راهبردی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۴ بررسی قوانین مربوط به همکاری‌‌های بین‌‌المللی در فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۵ مکانيزم ها و راهکارهای کمک به توسعه فنّاوري در بخش های غير دولتی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۶ نقش کشش بازار در فرآیند خلق دانش (نگاهی مجدد به رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای تولید علم در ایران امروز) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۷ شناسایی مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۸ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار و تحلیل مفروض اسناد بالادستی مرتبط (ارایه خدمات مشاوره‌ای در خصوص برنامه‌‌ریزی پابرجا) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۹ بررسی وضعیت هم تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۰ تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در ایران ۱۳۸۶-۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۱ گزارش مطالعه اندازه گیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PhD در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۲ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربۀ ایران) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۳ طرح راهبردی تحول علم و فناوری؛ عوامل و موانع فرهنگی-اجتماعی رشد علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۴ بررسی چالشها و راهکارهای تقریب فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۵ نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۶ طرح تحول راهبردی علم و فناوری ج.ا.ا ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۷ طرح راهبردی تحول علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۸ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۹ مدیریت تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۰ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور: گزارش استدلالی تلفیق ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۱ اهداف کلان، اولویت ها و چالش های علم و فنّاوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۲ چالش‌‌های انتقال فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۳ ارزیابی تطبیقی یک‌‌ونیم دهه تولیدات علمی ایران و ده کشور جهان، براساس آمار پایگاه‌‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۴ تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجۀ پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۵ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۶ نقدی بر پیش‌‌نویس دوم نقشۀ جامع علمی کشور (نگارش شورای تخصصی نقشۀ جامع علمی کشور) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۷ ارزيابي عملكرد انجمن هاي علمي ايران و مقايسه فرآيند قانون تأسيس انجمن هاي علمي در ايران و هند ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۸ سند جامع توسعه هوافضای کشور(علوم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۹ مطالعات تطبیقی نظام تحقیقاتی در کشورهای کانادا، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، چین، ایرن، پاکستان، عربستان، مصر و همچنین رژیم صهیونیستی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۰ ارزیابی استراتژیهای تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم‌‌انداز ۲۰ سالۀ ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۱ شناسایی نقش‌‌آفرینان حوزۀ سیاست‌‌گذاری علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۲ بازشناسی ارتباط شاخص‌‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آن‌‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۳ سند توسعه بخشی انرژی هسته‌‌ای ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۴ سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۵ سند توسعه بخش "صنعت" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۶ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت دار و تحلیل فروض اسناد بالادستی مرتبط ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۷ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور کار گروه علم و دین (مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۸ تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۹ بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه‌‌های جامع دولتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۰ تدوین و جمع بندی اولویت‌‌های ملی پژوهش و فناوری کشور(بر اساس نیازها و اولویت‌‌های بخشی) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۱ پیشنهاد احکام علم و فناوری برای برنامه پنجم سازندگی بر اساس بسته‌‌های سیاستی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۲ طراحي پايگاه داده اسناد حوزه علم و فناوري و طبقه بندي مطالب بر اساس اجزاي نقشه جامع علمي كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۳ ارزیابی علم شیمی در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۴ بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان ایران در نمایه‌‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاهWEB Of Science با تاکید بر نقشه علم نگاشتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۵ بررسی مدل‌‌های موجود سیستم‌‌های اطلاعاتی پژوهشی در واحدهای پایلوت به منظور ارائه یک مدل اولیه برای سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۶ ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌‌های استنادی «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) در سال‌‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۷ مدل‌سازی، طراحی و امکان‌سنجی یک سنسور میکرونی بویایی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۸ ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریات ایرانی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۹ طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور و اجرای نسخه راهنمای آن در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۰ بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۱ بررسی تأثیر چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه برای حوزۀ فرهنگ و اجتماع در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۲ طراحی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات سریع طراحی آئرودینامیکی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۳ تدوین پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۴ خطوط راهنمای سیاستهای علم و فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۵ تحلیل موانع، مشکلات و عوامل مؤثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای رفع آن ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۶ آینده‌نگری فناوری اطلاعات در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۷ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸