Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۳/۱۴/۲۰۱۸

Project Info

جهانی‌‌شدن علم؛ فرایندها و فعالیت‌‌های علمی را تحت تأثیر خود قرار داده است و نهاد اجتماعی علم و نظام تحقیقاتی کشورها را دستخوش دگرگونی کرده است و به این دلیل گفته می‌‌شود که مفهوم مرتونی «نظام اجتماعی علم» که کانون تجزیه و تحلیل آن در سطح ملی – و نه جهانی – قرار دارد بیش از پیش اهمیت خود را از دست می‌‌دهد. تحلیل پدیده مهاجرت نخبگان علمی و فرار مغزها بدون شناخت شرایط نهاد علم در ایران، ممکن نیست. در خصوص دلایل و بسترهای فراز مغزها در ایران، فرض کلی بر این است که بخش زیادی از تغییرپذیری این پدیده را می‌‌توان ناشی از عدم شکل‌‌گیری و تکوین نهاد ملی علم در این کشور دانست. به عبارتی، نهادی شدن علم و پدیده فرار مغزها در برابر یکدیگر قرار دارند و با گسترش شرایط نهادینه شدن علم، میزان حفظ و استقرار دانشمندان بیشتر خواهد شد. هرچند مهاجرت نخبگان از کشورهای مختلف، انتخابی شخصی و فردی است اما در واقع شرایط ساختاری و نهادی علم در این تصمیم‌‌گیری موثر است.

طبق الگوی AGIL از پارسونز علم به مثابه یک نهاد اجتماعی قرار دارد اما با این حال، علم جدید در ایران با تقکیک نهاد علم از سایر نهادهای فرهنگی رشد نیافته است و استقلال کارکردی خود را به طور کامل نیافته است و در واقع گسترش آن حاصل فرایند انتقال و برخی سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های تعمدی بوده است و همین امر، ‌فقدان ارتباطات محیطی و هویت مستقل نهاد علم را در ایران توضیح می‌‌دهد. بنابراین الگوی آجیل پارسونز در خصوص ایران، نه برای شناخت شرایط نهادینگی علم بلکه بیشتر برای تجزیه و تحلیل موانع نهادینه شدن علم و بی‌‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابل استفاده است. با این همه، اگر مهاجرت نخبگان علمی و فرار مغزها را به عنوان یک رفتار انحرافی و نشانه ناهمنوایی تلقی کنیم، میزان این رفتارهای ناسازگار را می‌‌توان با میزان جاذبه‌‌های ارزشی – فرهنگی نهاد علم اندازه‌‌گیری کرد. به عبارت دیگر، نهادینه شدن فرهنگی علم با مهاجرت نخبگان علمی رابطه معکوس دارد و در صورتی که میزان این مهاجرت از حد معینی بالاتر رود باید آن را به مثابه نشانه ضعف شرایط فرهنگی علم تفسیر کرد.

در ادامه به روابط بین نهاد علم و نظام‌‌های چهارگانه محیط جامعه‌‌ای یعنی نهادهای اقتصادی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است و نسبت‌‌های دوگانه علم با هر یک از آنها مورد واکاوی عمیق‌‌تر قرار گرفته است.

در نهایت، این گزارش بر این نکته تأکید می‌‌ورزد که پدیده فرار مغزها در ایران، ناشی از عدم نهادمندی علم است. برای ایجاد نهادمندی، علم باید با محیط پیرامونی خود و از جمله با نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سازگاری و تناسب پیدا کند. اما با توه به اینکه رشد نهادهای علمی در ایران متأثر از مجموعه‌‌ای از عوامل و شرایط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و ... بوده و از طریق تمایز کارکردی فرهنگ صورت نگرفته است، لذا برقراری ارتباط نهاد علم با موقعیت اجتماعی آن، مسأله‌‌ای پیچیده است. از طرفی، انتخاب مهاجرت یا باقی ماندن در فعالیت‌‌ها و سازمان‌‌های علمی در کشور بومی را می‌‌توان یک انتخاب عقلانی یا انتخابی متأثر از تعلق‌‌ها و ارزش‌‌های عاطفی و سنتی محسوب کرد. بنابراین در هر صورت، انتخابات فردی با یکی از جنبه‌‌های ابزاری یا معنایی نهاد اجتماعی علم مرتبط بوده و در نتیجه با وضعیت یا میزان نهادمندی علم تناسب دارد. در نهایت باید عنوان نمود که گسترش یک تصور اجتماعی مطلوب از علم و عالمان در ذهن آحاد جامعه و بویژه کارکنان علمی و دانش‌‌آموختگان آموزش علمی می‌‌تواند همچون مانعی بزرگ در مقابل روند فرار مغزها عمل کند و بهبود این تصور اجتماعی، خود مشروط به نهادمندی علم است که به نوبه خود دنیای از مسائل را در پیرامون خود دارد.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۲۰۶
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما