به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکصد و سیزدهمین جلسه شورای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری، اعضای خارجی شورا و مدیران گروههای پژوهشی مرکز برگزار شد.
در این جلسه طرح های خاتمه یافته، تمدید قرارداد برخی از طرح های پژوهشی و شرایط برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.