به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم با هدف شناسایی وضعیت موجود نهادهای فعال و هم افزایی میان آنها برگزار می شود.

این نشست در روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهر ماه و در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.