به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کارگاه آموزشی نگارش گزارش های سیاستی با سخنرانی دکتر یونس محمدی در محل این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه آموزشی که با هدف مفهوم شناسی، ویژگی شناسی و ساختارشناسی تحلیل سیاستی برگزار شد، دکتر محمدی ضمن اشاره به اینکه گزارش های سیاستی انواع گوناگونی دارد که مهم ترین آنها تحلیل سیاستی است گفت: تحیل سیاستی متنی روشن، جذاب و برانگیزاننده است که با هدف کمک به سیاستگذاران و اثرگذاران بر فرآیند سیاستگذاری تدوین میشود. وی افزود: یک تحلیل سیاستی باید اطلاعات کافی از سابقه موضوع را ارائه کند و فوریت اقدام پیرامون مسئله را نیز تشریح کند و اطلاعات لازم پیرامون راه حل ها  و شواهد را عنوان کند. دکتر محمدی با تاکید بر اینکه تحلیل سیاستی باید توسط متخصص آن حوزه تدوین شود افزود: تحلیل سیاستی باید معطوف به یک مسئله یا موضوع خاص کاربردی باشد و با ادبیات ساده بیان شود.

وی در ادامه اجزای یک تحلیل سیاستی را نام برد و گفت: عنوان یک تحلیل سیاستی باید جذاب و مرتبط با موضوع باشد، پیشنهادات باید روشن، عملی و مبتنی بر واقعیت باشند و مقدمه نیز به عنوان اولین بخش از متن اصلی باید توجه مخاطب را جلب کند. وی در ادامه به اهمیت کوتاه و محدود بودن دو بخش متن اصلی و نتیجه گیری اشاره کرد.

دکتر یونس محمدی، انواع متون و گزارش های سیاستی را معرفی کرد و گفت: با توجه به هدف، نوع مخاطب، زمان و مکان انتشار شیوه نگارش یک تحلیل سیاستی  میتواند متفاوت باشد.

وی در پایان توصیه های نهایی برای بهبود ارائه یک تحلیل سیاستی را عنوان کرد و گفت: بهتر است چند بار پیش نویس تحلیل سیاستی را بخوانید تا مطمعن شوید به راحتی قابل فهم است.

در پایان جلسه نیز حاضرین سوالات خود در این زمینه را مطرح کردند.