به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در راستای انجام پروژه تدوين برنامه راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، جلسه ای با تمرکز بر استان خراسان شمالی به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز سه شنبه ۲۸ آبانماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با هدف بررسی سند توسعه STI استان خراسان شمالی برگزار شد، بررسی شاخص های علم و فناوری استان، دانشگاه ها و زیرساخت دانش در بخش صنعت از موارد مطرح شده در این جلسه بود.

دکتر احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بر اهمیت معتبر بودن آمار استفاده شده در سند تاکید کرد. وی همچنین افزود: نگرش ما در تهیه سند توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی استان نیست بلکه استفاده از ظرفیت ها است. استان خراسان شمالی به عنوان استانی نوپا و کمتر توسعه یافته باید از ظرفیت استانهای مجاور بهره ببرد و در جهت توسعه از آنها استفاده کند.