در حالیکه کسب دانش می تواند منجر به تحولات و همچنین نوآوری های افزایشی و مبتنی بر علم و فناوری شود؛ مجمع جهانی اقتصاد تخمین می زند که بخش عمده ای از پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پیشرفت در علم ، فناوری و نوآوری  است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصر باقری مقدم، دکتر سحر کوثری و دکتر وحید زاهدی راد در بخش سوم کتاب  Innovation Policy At the Intersection, Global Debates and Local Experiences  به  معرفی فعالیت های ایران در زمینه علم، فناوری و نوآوری پرداختند. در این بخش از کتاب به نقش علم در رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله ایران از سال ۲۰۰۴ پرداخته شده و توضیحاتی از فعالیت مراکز تحقیقاتی کشور ایران شرح داده شده است. تحولات علم، فناوری و نوآوری در ایران از دو منظر توسعه علم و توسعه فناوری نیز مورد بررسی قرر گرفته است.

کتاب Innovation Policy At the Intersection, Global Debates and Local Experiences با هدف ارتقاء کیفیت زندگی مردم و ایجاد جوامع موفق با کسب دانش و درک دانش منتشر شد. به دنبال سومین مجمع جهانی شوراهای مشورتی ملی که در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۷ برگزار شد، شورای مشورتی ملی نوآوری (NACI) و گروه علوم و نوآوری (DSI) ) آفریقای جنوبی تصمیم به تهیه كتابی جهت ارائه بازتابی از موضوعات مطرح شده در این مجمع توسط شرکت کتتدگان گرفت.

NACI با همکاری بخش توسعه اقتصادی شورای تحقیقات علوم انسانی (HSRC) اقدام به برنامه ریزی جهت انتشار کتاب کردند و در فراخوانی از مجریان و مشارکت کنندگان در سومین مجمع جهانی درخواست شد تا ارائه ها و نظرات خود را ارسال کنند.