به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور این مرکز با همکاری انجمن ترویج علم ایران و کمسیون انجمن های علمی، هفته ترویج علم را ۱۹ تا ۲۳ آبانماه برگزار می کند. موضوع هفته ترویج علم سال ۹۸ “ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین: آب و هوا و فرهنگ “ است.

برنامه کلی هفته ترویج علم به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۹ آبانماه:  بزرگداشت روزجهانی علم در خدمت صلح و توسعه با محوریت "علم برای همه"

دوشنبه ۲۰ آبانماه: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم

سه شنبه ۲۱ آبانماه: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه فرهنگ

چهارشنبه ۲۲ آبانماه: نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

پنجشنبه  ۲۳ آبانماه: بیستمین دوره جایزه ترویج علم نکوداشت آقای دکتر رضا منصوری