فراخوان ارسال چکیده مقالات برای نوزدهمین همایش سراسری انجمن علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء(س)

http://edpsy.alzahra.ac.ir/Index.aspx?page_=dorsaetoolsecommunique&lang=.‎.‎.‎