به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست پراکندگی گزارش‌های علم سنجی کشور و لزوم همگرایی مراکز علم سنجی در سومین کنگره متخصصان علم اطلاعات با حضور دکتر شیما مرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ دکتر محمدرضا قانع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی؛ دکتر پیام کبیری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت؛  دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلى، دانشگاه شاهد؛ خانم میترا هاشمی طباطبایی، مرکز گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر سعید اسدی به عنوان دبیر جلسه در کتابخانه ملی برگزار شد. در این نشست نهادهای دست اندرکار و بازیگران عرصه علم، تحلیل اطلاعات  و علم سنجی در آن به معرفی عملکرد و جایگاه خود در ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری پرداختند. بر اساس همین گزارش مرکز منطقه ای شیراز، دانشگاه شاهد، وزارت بهداشت، مرکز علم سنجی دانشگاه ازاد به همراه مرکز سیاست علمی کشور و شورای عالی عتف به عنوان متولیان علم سنجی در کشور معرفی شدند و نقش خود را در عرصه پیمایش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری تبیین کردند. همچنین در این نشست بر نقش مرکز در سیاستگذاری و سیاست پژوهی در سه حوزه علم، فناوری و نواوری تاکید شد.