به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست تخصصی ظرفیت ها و سازوکارهای دانشگاه در تاثیر اجتماعی علم با حضور دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر اکرم قدیمی سردبیر نشریه رهیافت و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.