به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست تخصصی تحلیل آینده پژوهانه الزامات علم و فناوری در حوزه سیاستگذاری توسعه پایدار آب به علت بارش سنگین برف لغو و زمان برگزاری آن اعلام خواهد شد.