دکتر امیر هوشنگ حیدری، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان عضو کمیته علمی همایش ملی آمایش علم و فناوری انتخاب شد. همایش ملی آمایش علم و فناوری دوم آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همایش ملی آمایش علم و فناوری در پی گردآوری و ارایه نتایج مطالعات و دانش نظری و عملی مناسب برای آمایش علم و فناوری در ایران است. هدف از برگزاری این همایش آن است که با گردآوردن اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه آمایش علم و فناوری، در کنار هم زمینه لازم را برای گفتگو و مبادله دانش و تجربیات موجود در این باره فراهم سازد. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره چیستی، چرایی، و چگونگی آمایش علم و فناوری و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن، امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزه فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری در تدوین و اجرای سند آمایش علم و فناوری اقدام شود.

 نظر به این که تدوین و تهیه سند آمایش علم و فناوری با هدف دستیابی به رشد و پیشرفت منطقه ای در راستای رشد و پیشرفت کشور، در دستور کار استان ها قرار دارد، برگزاری این همایش و گردآوری و جمع بندی نظرات مختلف درباره آمایش علم و فناوری، می تواند در فرآیند تهیه و تدوین اسناد آمایش علم و فناوری، و در راهبردپردازی، سیاستگذاری، و برنامه ریزی در سطوح ملی و متنطقه ای موثر باشد و به تلاشها برای آینده نگاری جهت رسیدن به آینده مطلوب جهت، و نیرو و شتاب بیشتری ببخشد.

بر اساس این گزارش ، محورهای همایش ملی آمایش علم و فناوری عبارتند از :

۱. رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری .

۲. آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه ای توسعه علم و فناوری .

۳. مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای.

۴. پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری.

۵. سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های منطقه ای.

۶. تجربیات ملی و بین المللی آمایش علم وفناوری

۷. ابعاد، بسترها،زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری .

۸. خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری.

۹. نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری.

۱۰. ابعاد و بستر های اقتصادی آمایش علم و فناوری.

برگزار کننده این همایش، پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین می باشد. علاقمندان برای شرکت در این همایش و ارسال مقاله می توانند به آدرس اینترنتی http://www.sp-st.ir مراجعه کنند. مهلت ارسال مقالات تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶ می باشد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و انجمن ترویج علم از جمله حامیان این همایش هستند.