شورای کرسی یونسکو درترویج علم با هدف بررسی برنامه ها و اهداف کرسی یونسکو درترویح علم و همچنین بررسی برنامه-های یپیشنهادی ۶ ماه آینده این کرسی با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای کرسی یونسکو درترویج با حضور دکتر مصطفی معین، رئیس مرکز تحقیقات آسم و ایمونولوژی ، دکتراکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رییس کرسی یونسکو در ترویج علم و دکتر الهه حجازی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ۶ بهمن ماه در سالن مرحوم قانعی راد برگزار شد . 
در ابتدا دکتر قدیمی با توضیح برنامه ها و اهداف تدوین شده بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهها و ایجاد دفاتر در مراکز علمی  تاکید کرد.
دکتر خراسانچی نیز به استفاده از ظرفیت دفاتر دانشگاهی اشاره کرد و گفت: به کار گیری ظرفیت دانشگاه ها در کرسی یونسکو در ترویج علم، استفاده از شور و دانایی دانشجویی است. وی در ادامه چشم انداز و اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت کرسی ترویج علم را مطرح کرد. 
دکتر حجازی نیز با بیان اینکه گفتمان سازی ترویج علم از شبکه سازی ارحجتر است گفت: باید فرآیند چشم انداز و اهداف این کرسی به طور دقیق مشخص شود.
به پیشنهاد دکتر مصطفی معین مقرر شد به منظوری نتیجه گیری مطلوب تر جلسات شورای راهبردی کرسی یونسکو در ترویج علم به طور منظم برگزار شود.
گفتنیست در این جلسه چشم انداز ، اهداف و نقشه مفهومی کرسی بازنگری شد و روند  برگزاری رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ) نیز مورد بررسی قرار گرفت.