به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصرعلی عظیمی، معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر سمندر اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر راغفر، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد الزهرا، دکتر شاه آبادی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد الزهرا و خانم مرادی، نماینده مرکز پژوهش های اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر احمدی با اشاره به اینکه مبحث پیچیدگی اقتصادی برای توسعه علمی کشور با اهمیت است گفت: با توجه به سابقه مرکز در گروه اقتصاد علم، این کنفرانس می تواند محل خوبی برای طرح موضوع و فضاسازی در کشور باشد و طوفان فکری در این زمینه ایجاد کند.

دکتر بهروز شاهمرادی، دبیر علمی کنفرانس در ادامه گفت: رویکردهای مختلفی جهت ترسیم میزان توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند، اما از آنجایی که این رویکردها معمولاً مالی بوده و تحت تأثیر نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی همچون تورم، رکود و ... قرار می گیرند  قابلیت اتکاء در جهت تبیین و آزمون فرضیات و تئوری های اقتصادی را ندارند. با توجه به پیچیدگی هایی که در عرصه اقتصاد در حال رخ دادن هستند و نیز شناخت بهتر موقعیت فعلی کشورها، پرداختن به روش ها و ابزارهای کارآمدتر جهت تجزیه و تحلیل اقتصاد کشور از ضرورت های حال حاضر اقتصاد است. به همین دلیل الزام به روی آوردن به تفکر جدید اقتصادی است. وی در ادامه افزود: در همین راستا رویکرد پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد را نه به عنوان یک سیستم در تعادل، بلکه به عنوان سیستمی می بیند که در حال حرکت بوده و به طور مداوم خود را از نو می سازد. در این راستا لازم دیده شد تا به برگزاری کنفرانسی ملی تحت عنوان علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی اقدام گردد، بلکه بتوان به ترویج این رویکرد و کاربردهای آن در حوزه های مختلف سیاست گذاری و تصمیم گیری نائل آییم.

در این جلسه تاریخ برگزاری کنفرانس، سخنران های کلیدی، تعداد پانل ها و برنامه کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.