به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلسه شورای سیاستگذاری مرکز نوآوری این مرکز برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر رضا نقی زاده رییس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصرعلی عظیمی، معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی مرکز و دکتر ناصر باقری مقدم عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد شیوه نامه مرکز نوآوری، فعالیت های انجام شده در راستای راه اندازی این مرکز و فعالیت های ترویجی مورد آن بررسی قرار گرفت.
دکتر رضا نقی زاده در این جلسه اظهار امیدواری کرد تا اوایل دی ماه گروه ها در این مرکز مستقر شوند و فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس تصمیمات این شورا گروه های کارآفرین در سه ماه شروع فعالیت می توانند به صورت رایگان از فضا استفاده کنند.
دکتر احمدی نیز بر اهمیت ارائه یک مدل مشخص برای فعالیت های مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکید کرد و گفت: در آینده این مرکز نوآوری باید تبدیل به دبیرخانه ای شود تا نوآوری در حوزه علوم اجتماعی را تسهیل کند بنابراین باید اهمیت و ضرورت تشکیل این مرکز معرفی و نقشه راهی برای آن تدوین شود.