به گزارش روابط عمومی، دکتر حمید کاظمی، سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیأت علمی مرکز را به سمت معاون پژوهش و فنّاوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب کرد. در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر باقری مقدم

باسلام

نظر به دانش، تجربه و سوابق ارزنده کاری جنابعالی و به موجب این حکم از این تاریخ به سمت «معاون پژوهش و فنّاوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» منصوب می شوید. اطمینان کامل دارم که تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی شمار را در شناخت همه جانبه موضوعات حیطه فعالیت به منظور سازماندهی علمی و اجرایی مجموعه مدد خواهد نمود.

توفیق روزافزون شما را از خداون منّان مسئلت دارم.