دکتر امیر هوشنگ حیدری، عضو هیات علمی گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی حکمی از طرف دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به سمت «سرپرست گروه پژوهشی آینده اندیشی» مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد.

در این حکم آمده:

 با توجه به مراتب تعهد و سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرستی «گروه پژوهشی آینده اندیشی» مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب می شوید. انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های موجود در تحقق برنامه های راهبردی، اهداف و ماموریت های مرکز با همکاری سایر واحد ها و گروه های پژوهشی گام های موثری بردارید.