در ادامه سلسله نشست های آنلاین مرکز،‌ نشست مجازی "علم، اخلاق و سیاست علم" با سخنرانی دکتر شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  روز دو شنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۹ برگزار شد. 
در این نشست مجازی ابتدا دکتر نوروزی چاکلی سرپرست گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به ضرورت توجه و تأکید بر مباحث اخلاق در پژوهش در دنیای امروزی اشاره کرد و گفت: حوزه علم‌سنجی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه دکتر شقاقی، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی به ضرورت دیدگاه جهان نگری یا کلان منظری نسبت به اخلاق پرداخت و به تأثیر آن بر فرایند داوری ها، تصمیم گیری ها، تسهیم فرصت ها و سیاستگذاری ها اشاره کرد. وی در ادامه به بررسی نسبت اخلاق، علم و سیاست علم از دو منظر پیوند از درون و پیوند از بیرون پرداخت و افزود مفاهیم اخلاقی از درون و از طریق فضائل ذهنی، زاینده علم و هدایت کننده علم هستند. 
دکتر شقاقی در ادامه ضمن تاکید بر پیوند علم و اخلاق از درون و شاخص سازی سنجه‌های اخلاقی اظهار کرد: برای پیوند علم و اخلاق از بیرون نیز باید به کلان نگرش های اخلاقی برای تدوین سیاست علم همچون سود گرایی، آزادی گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی افلاطونی و ارسطویی و در آخر کلان نگره عدالت گرایی که منتج به مهارکردن خودکامگی بخت و توسعه علوم می شود تمرکز داشت و به تحلیل سایر موارد مذکور در قالب نتایج و امثال پرداخت. 
در حین سخنرانی، اعضای حاضر در جلسه،‌ نظرات خود را در خصوص این ارائه به صورت پیامی به اشتراک گذاشتند.