به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی - ترویجی رهیافت  ۲۲ تیرماه در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور دکتراکرم قدیمی سردبیر فصلنامه و دیگر اعضا (دکتر آریا الستی ، دکتر محمد حسینی بهشتی، دکتر رضا مکنون ، دکتر مقصود فراستخواه ، دکترفریده عصاره ، دکتر محمد رضا آراسته ) برگزار شد گزارش فعالیت های صورت گرفته ارائه شد و تدوین سیاستهای رهیافت در انتشارمقالات و نمایش سایت جدید رهیافت موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد.

در انتهای این جلسه مصوب شد مقالات برای شماره جدید تدوین شود و سیاستهایی مبتنی بر فعال نمودن رهیافت در عرصه سیاستگذاری اتخاذ شد.