اولین پیش نشست تخصصی دومین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی "ظرفیت ها و ساز و کارهای دانشگاه درتاثیر اجتماعی علم" روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه در سالن مرحوم قانعی راد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این نشست تخصصی با حضور دکتر اکرم قدیمی، سردبیر نشریه رهیافت و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت تحریریه رهیافت و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

دکتر اکرم قدیمی در ابتدا به معرفی نشریه رهیافت پرداخت و گفت این نشریه به عنوان اولین نشریه در امر پژوهش شروع به فعالیت کرد و فناوری و نوآوری نیز در ادامه به نشریه اضافه شده است.

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی به تعریف جایگاه دانشگاه در جوامع مدرن پرداخت و گفت: در جوامع مدرن دانشگاه فضایی برای شکل گیری گفتمان های علمی است و در نقش افرینی اجتماعی و فرهنگی نیز دخیل است. به گفته وی  در یک نگاه ابزار انگارانه یک نگرش این است که دانشگاه را به عنوان نهادی ببینیم که بتوان علم را سازماندهی کنیم و نگاهی دیگر دانشگاه مکانی برای تولید علم باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه افزود: مرجعیت دانشگاه به نحوه ای است که در جامعه مورد قبول قرار گرفته است و در جوامع مدرن ابعاد دانشگاه روشن و پذیرفته شده است.

دکتر مقصود فراستخواه نیز به بررسی عوامل درون دانشگاهی پرداخت. وی در ابتدا ضمن اشاره به ۴ قلمرو دانشگاه گفت: از توانایی پیوند نظر وعمل ، کاربرد دانش و فناوری حاصل می شود بازنوآفرینی بالاترین سطح پژوهش است که در آن صلاحیت های رهبری علمی در اجتماعات حرفه ای منشأ توسعه در چرخه های تولید دانش می شود. وی از درگیری با جامعه به عنوان قلمرو جدیدی که برای دانشگاهیان نمود پیدا کرده است نام برد و گفت: دانشگاه نیاز به یک خودانتقادی جدی دارد و دانشگاهیان باید شیوه های کاری و نگاهشان را مورد انتقاد قرار دهند.

دکتر حمیدرضا آراسته نیز کسب دانش، انتقال دانش و اجرایی کردن دانش را از ویژکی های دانش برشمرد و تاکید کرد با ایجاد اشکال در هر یک از انها دیگری نیز دچار مشکل می شود. وی افزود: آموزشريال پژوهش و خدمات اجتماعی نیز ز ماموریت های دانشگاه است که ایم سه رکن ارتباطی تقویت کننده دارند و باید بتوان میان این سه توازن ایجاد کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: باید بتوانیم دانشگاه را ساماندهی کنیم و انتظارات خود را از دانشگاه تغییر دهیم و دانشگاه را از منظر جامعه ببینیم. وی افزود: در اولویت قراردادن دانشگاهها و آموزش و پرورش در سیاستگذاری ها ملی؛ توسعه عدالت آموزشی، تغییر نگاه به دانشجویان به عنوان شهروندان حرفه گرا به جای  مشتری و تغییر رویکرد کنونی به از اقداماتی است که باید در این خصوص انجام دهیم.

در پایان این نشست حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنیست دومین پیش نشست تخصصی دومین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی شنبه ۲۳ آذرماه برگزار خواهد شد.