به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور توسعه همکاری های علمی پژوهشی در حوزه سیاست پژوهی در حوزه علم، فناوری و نوآوری تفاهم نامه ای میان مرکز بررسی ها استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منعقد گردید.

افزایش نقش متخصصان سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در تصمیمات کلان ملی، توسعه سیاست پژوهی، اعم از تحلیل سیاستی و تجویزهای سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری به منظور ارتقای مشارکت اجتماعی علمی و فناوری فعال در این حوزه و ایجاد ورودی های مناسب برای سیاستگذاری دولت در زمینه علم، فناوری و نوآوری به منظور ارتقای سیاست ها از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

طی این تفاهم نامه طرفین متعهد شده اند در زمینه های تدوین و انتشار کتاب و مستندات علمی مرتبط با سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری به صورت مشترک؛ توسعه انتشار مقالات سیاستی مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در سایت شمس وابسته به مرکز بررسی های استراتژیک و نشریه مطالعات سیاستگذاری عمومی، سایت مرکز تحقیقات و نشریات وابسته؛ همکاری در ایجاد شبکه اجتماعی تخصصی حوزه علم، فناوری و نوآوری با حضور فعال متخصصین سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری با نام مشترک در جهت استفاده از آرای خبرگان در موضوعات سیاستگذاری؛ تشکیل میزهای تخصصی و هیات های اندیشه ورز ملی در زمینه های خاص علم، فناوری و نوآوری به منظور ارزیابی سیاستی یا ارائه راه حل های سیاستی در حوزه های دارای اولویت؛ ایجاد سازو کارهای مشترک انتقال تجربیات و مدیریت دانش در عرصه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی و انجام پروژه های پژوهشی و مشاوره ای مورد نیاز طرفین همکاری نمایند.