به استحضار می رساند روز دوشنبه مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۷ دفاع دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری، محمدرضا آذرآیین، ساعت ۱۴ الی ۱۶، با حضور اعضای هیأت داوران داخلی، دکتر باقری مقدم و دکتر عظیمی و خارجی، دکتر طبائیان و دکتر حسنوی و استاد مشاور، دکتر فرتوک زاده، در محل سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد.