کتاب "مدیریت راهبردی  نوآوری فناورانه (ویراست پنجم)" توسط رحمان مهدیانی و سید سپهر قاضی نوری برگردان و توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر و روانه بازار شد.

در این کتاب موضوع مدیریت نوآوری، یک فرایند راهبردی تلقی شده است. چارچوب کتاب به نحوی طراحی شده تا بازتاب فرایند مدیریت راهبردی باشد که در بیشتر کتابهای دانشگاهی در زمینه راهبرد (استراتژی) کاربرد دارد و از ارزیابی پویاییهای رقابتی موقعیت  آغاز شده و به تدوین راهبردها و کاربرد آنها میرسد. بخش نخست کتاب در برگیرنده مبانی و معانی پویایی نوآوری است تا به مدیران حال و آینده کمک کند محیط فناوری خود و گرایشهای مرتبط را بهتر تفسیر کنند. بخش دوم کتاب به فرایند تدوین سمتوسوی راهبردی شرکت و تدوین راهبرد نوآوری آن میپردازد از جمله گزینش پروژه، راهبردهای همکاری، و راهبردهایی برای حفاظت از حقوق مالکیت شرکت. بخش سوم به فرایند کاربست نوآوری میپردازد از جمله پیامدهایی که ساختار سازمان برای نوآوری دارد، مدیریت فرایندهای توسعه محصول تازه، ایجاد و مدیریت تیمهای توسعه محصول تازه، و تدوین راهبرد گسترش شرکت. هرچند این کتاب بر نمونهها و کاربردهای عملی تاکید دارد، به بررسیسازمانیافته پژوهشهای علمی نیز پرداخته و برای راهنمایی و مطالعه بیشتر پانوشتهایی به همراه دارد. این کتاب متن پایهای برای دروس مدیریت راهبردی نوآوری و توسعه محصول جدید است.

 

علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۳۳ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.