به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی، دکتر سید محمد امین قانعی راد عضو هیأت علمی مرکز، محمد همایون صدر و امید سبزواری به عنوان اعضای علی البدل نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی عتف انتخاب شدند.

بهزاد قره یاضی و مجید قاسمی به عنوان نمایندگان انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا واعظ مهدوی به عنوان نماینده انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، حائز اکثریت آرا شده و به شورای عالی عتف راه یافتند.

بر اساس ماده ۹ شیوه‌نامه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی در شورای عالی عتف، دو نماینده منتخب انجمن‌های علمی در شورای عالی از میان کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک عضو از میان کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب می شوند.

این شورا که بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) تاسیس شده بود، به عنوان یک نهاد فرابخشی سیاست گذار در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری کشور شناخته می شود.